Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Доклад за предложените промени в правилника на СОС

До: г-н Елен Герджиков

Председател на СОС

ДОКЛАД

ОТНОСНО: Предложения за промени в правилника за организация и дейността на СОС – вх. №: 9300-191/07.05.2012
 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРДЖИКОВ,

В доклад с вх. № 9300-191/07.05.2012 група общински съветници правят предложения за промени в Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.

В голямата си част тези промени са аргументирани и създават по-голяма яснота и възможности в дейността на общинските съветници, както и по-добре синхронизират правилника за дейността на СОС с националното законодателство.

Предложението за осигуряване на ресурс при осъществяване на дейността на общинските съветници е стъпка в правилната посока и тя трябва да бъде подкрепена, както и изричното упоменаване, че съветници, участващи в органите на управление или контрол на държавни търговски дружества не получават възнаграждение за това.

С цел допълнително усъвършенстване на правилника на СОС бих искал да обърна внимание на някои промени, които биха направили работата на съветниците по-прозрачна, близка до хората и в някои случаи отговаряща на законовите изисквания.

Чл. 28 от ЗМСМА определя, че заседанията на общинския съвет и неговите комисии трябва да бъдат открити за гражданите. Откритостта на заседанията на комисиите се потвърждава от предложените промени в правилника, но той продължава да не допуска граждани до заседанията на СОС, въпреки че ал.2 чл. 28 от ЗМСМА изрично казва: „Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места”. Определянето на места за граждани извън сградата на СО на ул. Московска №33, където се провеждат заседанията на СОС по никакъв начин не може да се определи като присъствие на заседанието на общинския съвет. В тази връзка предлагам да се гарантира достъпът на гражданите до заседанията на СОС и да им се даде право на изказване при предварително записване за такова и по питания и предложения на граждани, разглеждани от СОС.

Ограниченията, които се налагат от промените в правилника над питанията на съветниците са недопустими, тъй като се отнасят само до изпълнения на решения на СОС, но не и до случаи на корупция, слабости на работата на администрацията, действия на кмета на СО негласувани от СОС, бездействие на кмета на София. В тази връзка смятам, че следва да остане досега действащият текст за питанията на съветниците, както е формулиран и от ЗМСМА в чл. 33 ал.8, който не ограничава питанията до изпълнение на решения на общинския съвет.

                                                                                  Вносител:      ……………………..

                                                                                                          /Георги Кадиев/

 

 

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ №

на Столичния общински съвет

от ……………….. 2012 година

ЗА: приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на СОС, предложен с доклад вх. №9300-191/7,05,12 от група общински съветници

 

На основание чл. 21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 76 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс

 

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на СОС, съгласно Приложение 1

 

Настоящето решение е прието на …….. ..заседание на Столичния общински съвет, проведено на …………. 2012 г., Протокол № ……………… от …………..………2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

 

Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет

§1. Предложеният текст на чл. 53 (2):

При необходимост заинтересованите лица могат да бъдат поканени да присъстват при обсъжданията на комисията. Списъкът на поканените заинтересовани лица се прилага към протокола на комисията.

Придобива следната редакция:

Заинтересованите лица се канят да присъстват при обсъжданията на комисията. Списъкът на поканените заинтересовани лица се прилага към протокола на комисията.

 

§2. Предложеният текст на чл. 66 (1):

В дневния ред на редовните заседания на Столичния общински съвет се обособяват четири части:

1. част А – проекти на нормативни актове или на изменения и допълнения към нормативни актове;

2. част Б – проекти на доклади за назначения, създаване на временни комисии и др., включително по извършване на разпоредителни сделки с имущество на Столична община;

3. част В – питания към кмета на Столична община;

4. част Г – други въпроси, включително и приемане на актове на Столичния общински съвет, внесени от граждани;

Придобива следната редакция:

В дневния ред на редовните заседания на Столичния общински съвет се обособяват четири части:

1. част А – питания към кмета на Столична община;

2. част Б – проекти на нормативни актове или на изменения и допълнения към нормативни актове;

3. част В – проекти на доклади за назначения, създаване на временни комисии и др., включително по извършване на разпоредителни сделки с имущество на Столична община;

4. част Г – други въпроси, включително и приемане на актове на Столичния общински съвет, внесени от граждани;

 

§3. Предложеният текст на чл. 77 (3):

В двуседмичен срок комисията по ал. 2 представя на председателя на СОС становище за обществената значимост на поставените въпроси, въз основа на което председателят на СОС:

1.разпределя предложението за разглеждане по същество от компетентните комисии, след което включва предложението в дневния ред на СОС; или

2.отклонява предложението и информира неговите вносители.

Придобива следната редакция:

В двуседмичен срок комисията по ал. 2 представя на председателя на СОС становище за обществената значимост на поставените въпроси, въз основа на което председателят на СОС разпределя предложението за разглеждане по същество от компетентните комисии, с приложено становище на Постоянната комисия по европейски въпроси и връзки с гражданското общество. При положително становище на водещата комисия, предложението се включва в дневния ред на СОС;

 

§4. Допълнение на чл. 83:

(3) Заседанията на СОС са открити. Граждани могат да присъстват на заседанията на СОС извън залата, а при обсъждане на документи, на които са вносители и вътре в залата.

(4) Присъстващите на заседанията на СОС граждани и журналисти са длъжни да спазват реда в заседателната зала и указанията на председателя на СОС. Те могат да изразяват мнения и становища по отделни въпроси в рамките на до 3 минути само след предварително записване по обсъждана точка в дневния ред.

§5. Допълнение на чл. 98:

(3) В решението на СОС се посочва и комисията, отговорна за контрола по неговото изпълнение.

 

§6. Предложеният текст на чл. 129 (1):

СОС упражнява общ контрол върху заповедите на кмета на СО по повод изпълнението на решенията на общинския съвет

Придобива следната редакция:

СОС упражнява общ контрол върху заповедите на кмета на СО и дейността на Администрацията на СО, при изпълнение актовете на СОС.

 

§7. Предложеният текст на чл. 130 (2):

Питането трябва да бъде ясно и точно формулирано, с посочване на решението на общинския съвет, чието изпълнение се визира, както и да не съдържа обвинения и лични нападки и квалификации, уронващи престижа и доброто име на длъжностните лица. В питането се посочва алтернативно желание на общинския съветник за формата на отговор на поставеното питане – писмено или устно.

Придобива следната редакция:

Питането трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки и квалификации, уронващи престижа и доброто име на длъжностните лица. В питането се посочва алтернативно желание на общинския съветник за формата на отговор на поставеното питане – писмено или устно.

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*