Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Доклад за промени в структурата на Екоравновесие и ежемесечен отчет пред СОС

До: г-н Елен Герджиков

Председател на СОС

 

ДОКЛАД

 

ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЕКОРАВНОВЕСИЕ“
 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРДЖИКОВ,

Към настоящия момент ОП Екоравновесие е със структура, приета от СОС на 11.10.2007г. включваща 24 служители, от които само двама ловци на трудов договор и силно разширен административен персонал с длъжности, ненужно разделени за предприятие с такъв брой служители.

С цел подобряване на ефективността и пренасяне на фокуса върху основните задължения на предприятието следва да се оптимизира структурата на Екоравновесие като се акцентира върху увеличаване на броя на ловните екипи на трудов договор, с постоянни функции и задължения. Оптимизацията може да включва до 1/3 от служителите на предприятието като това позволи спестяване на средства и наемане на нови екипи ловци в допълнение към вече съществуващите на трудов и граждански договор.

Вносител:      ……………………..

/Георги Кадиев/

 

 

РЕШЕНИЕ №

на Столичния общински съвет

от ……………….. 2012 година

ЗА: приемане на Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие „Екоравновесие“

 

На основание чл. 21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 76 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс

 

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

Приема и утвърждава промени и допълнения в Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие „Екоравновесие“

 

Настоящето решение е прието на …….. ..заседание на Столичния общински съвет, проведено на …………. 2012 г., Протокол № ……………… от …………..………2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЕКОРАВНОВЕСИЕ“

§1. Досегашният текст на чл. 5 (2):

Общинско предприятие „Екоравновесие“ е с утвърдена структура, съгласно Приложение № 2, неразделна част от Правилника.

Придобива следната редакция:

Общинско предприятие „Екоравновесие“ е с утвърдена структура, съгласно Приложение № 3.1, неразделна част от Правилника.

§2. Досегашният текст на чл. 5 (3):

Численият състав на общинско предприятие „Екоравновесие“ е 24 /двадесет и четири/ души.

Придобива следната редакция:

Численият състав на общинско предприятие „Екоравновесие“ е 34 /тридесет и четири/ души.

§3. Досегашният текст на чл. 6:

На ОП „Екоравновесие“ се предоставя за управление общинско имущество, съгласно Приложение № 3.2, неразделна част от Правилника.

Придобива следната редакция:

На ОП „Екоравновесие“ се предоставя за управление общинско имущество, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Правилника.

§4. Добавя се нов текст на чл. 12:

Директорът на ОП „Екоравновесие” представя ежемесечен отчет на дейността на дружеството пред Столичния общински съвет. Преди края на м. март всяка текуща година се представя пред СОС годишен отчет на общинското предприятие за изминалата година.

§5. Членове 12, 13, 14, 15 се номерират съответно чл. 13, 14, 15, 16

§6. Изменения в Приложение 2 съгласно приложената схема

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*