Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Доклад промени в наредбата на СО за кучетата (2)

До: г-н Елен Герджиков

 Председател на СОС

 

ДОКЛАД

 

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ-ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ/КУЧЕТА И КОТКИ/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРДЖИКОВ,

Проблемът с безстопанствените кучета на територията на Столична община е много голям и обхваща теми като сигурността на гражданите, екологията на града, опазване на здравето на населението, външния вид и имиджа на града. През последните години въпреки различните опити за справяне с проблема той не намалява, а се увеличава. В различни моменти правилно бяха набелязани основните два момента за справяне с проблема: прибиране на кучетата от улицата и работа за справяне с причините за появяване на нови безстопанствени кучета на територията на Столична община. Въпреки това досега не се работеше за справяне с проблема и в двата му етапа едновременно и много от мерките бяха спорадични и без ефективен и постоянен контрол, даващ възможност мерките да дадат трайни и качествени резултати.

Прехвърлянето на вината и настройването на едни обществени групи срещу други не може да доведе до решаване на проблема. За да се постигнат бързи резултати трябва да се акцентира върху действия и мерки гарантиращи спирането на злоупотребите и недобросъвестното изпълняване на задълженията, ясно носене на отговорност и повече контрол, редом с интензивно изграждане на нови приюти в Столична община.

От друга страна е необходимо да предприемем мерки за това да не допускаме ново увеличаване на популацията на безстопанствени кучета. Кастрирането и прибирането на вече съществуващите улични кучета от една страна и акцентиране върху регистрацията и кастрацията на домашните и дворните кучета, както и координирана работа със съседни общини от друга страна могат трайно да решат този проблем в София.

Необходими са и законодателни промени в посока на премахване на възможността, кучета ухапали човек и вече проявили агресивно поведение да бъдат пускани отново на улицата. Известни промени в изискванията за приюти за безстопанствени кучета е стъпка, облекчаваща Столична община в бързото изграждане на приюти. Необходими са и действия за подобряване на координацията с другите институции, имащи отношение към проблема като Националната ветеринарномедицинска служба, Българската агенция по безопасност на храните, Министерството на земеделието и храните, Народното събрание, както и създаване на единен регистър на домашните кучета за опростяване на процедурата за регистрация на домашни кучета.

 

С цел подобряване на контрола над действията на Екоравновесие и неправителствените организации, занимаващи се с кастриране, ваксиниране и обезпаразитяване на безстопанствените кучета, трябва да се въведе общ регистър на безстопанствените кучета, включващ уникалния татуиран на ухото номер на кучето, информация за времето и мястото на залавяне на кучето; екипът, който го е заловил; от кого е било обезпаразитено, ваксинирано и кастрирано; степен на агресивност; било ли е осиновено; ако е върнато на улицата, къде е било върнато и от кой екип. По този начин ще може лесно да се проследи кой е отговорен, ако съответното животно в последствие се окаже некачествено кастрирано, агресивно или неваксинирано. Ще може по-лесно да се следи популацията на безстопанствените кучета и тяхната миграция.

 

Дори със законодателни промени да отпадне функцията на надзорниците, това не би спряло връщането на безстопанствените кучета на улицата без интензивното изграждане на нови приюти, като при това положение никой не би имал ангажимента да реваксинира и наблюдава поведението на върнатите на улицата животни. Подобряване на тази ситуация може да се постигне само с трайното прибиране на уличните кучета. Опростяването на изискванията към приютите за безстопанствени кучета би позволила по-бързото изграждане на нови приюти от страна на Столична община, която в момента разполага само с 200 места в общинския приют в Сеславци, но въпреки това сумата от 320 000лв за 2012г, заложена в бюджета на СО е крайно недостатъчна и трябва да бъде драстично увеличена, за да може изграждането на новите приюти да започне още през тази година. За тази цел могат да се пренасочат 2 000 000лв от разходите за зимно почистване, които бяха добавени към първоначално-предвидените в проектобюджета средства.

 

Основна мярка за борбата с проблема с безстопанствените кучета е качественото урегулиране и следене на популацията на домашните кучета и предприемането на действия и контрол за тяхната регистрация, както и активното стимулиране на гражданите за кастрация на домашните си любимци като основна гаранция за овладяването на популацията на безстопанствените кучета.

В момента са регистрирани едва 0,5% от домашните кучета в София. Съгласно чл. 23, ал.1 от Наредбата на Столична община за придобиване, притежаване и отглеждане на животни-домашни любимци/кучета и котки/ на територията на Столична община, контролните органи  извършват проверки за нарушения на наредбата само по писмени молби, жалби и сигнали. За да се получи реален резултат, в т.ч. и по-масова регистрация на домашните кучета, е необходимо да се извършват системни проверки от контролните органи в паркове, градини, междублокови пространства. Необходимо е да се извършват проверки и по сигнали , в т.ч и по телефон, ако тези сигнали са с достатъчно идентифициращи данни за подаващия сигнала.

 

Освен това трябва да се носи ясна отговорност за проверките за регистрирани домашни животни. По данни на ОП Екоравновесие в момента този контрол се извърша от районните администрации и сформираните към тях „мобилни групи”, но за по-ефективна работа и по-ясна отговорност за този важен проблем за контрола трябва да отговаря кметът на Столична община и упълномощени от него лица .

Сигурността на гражданите на София включва защита от нападения както от безстопанствени, така и от агресивни домашни кучета и е необходимо да се вземат мерки за предотвратяване на риска от нападнати граждани и от домашни животни. Част от тези мерки включват чувството на отговорност на собствениците на домашни кучета спрямо прояви на агресия от техните домашни любимци.

В момента, за да регистрира домашното си куче, всеки стопанин трябва да мине през ненужно дълга процедура, която демотивира повечето стопани. Ниска ставка на таксата за притежаване на домашен любимец и освобождаването от такса на стопаните, кастрирали кучетата си, са добри стъпки, които трябва да бъдат запазени, но за да има реални резултати, е необходим постоянен контрол за регистрирани кучета и опростяване на процедурата за регистрацията им. В момента всеки стопанин на куче на възраст над 6 седмици трябва да заведе кучето си на ветеринар, за да бъде ваксинирано, обезпаразитено и да му се издаде паспорт. При навършване на 4 месеца, кучето задължително трябва да се регистрира при ветеринар и да му се постави чип. След това стопанинът на домашния любимец трябва да отиде в съответната районна администрация, в отдел екология, за да регистрира кучето си и в общината. Това задължително става в работно време и то не във всеки работен ден, а точно определени часове от седмицата. След това трябва да се отиде в районното данъчно поделение за плащане на дължимата такса. Там, задължително се отива с копие на паспорта на кучето, което, ако не си знаел, че трябва да се направи предварително, трябва да се върнеш обратно, защото от администрацията в данъчното поделение не могат да направят такова копие, дори срещу заплащане. Ако кучето е с поставен микрочип не се дължи такса за годината на поставяне, но въпреки това разхождането до там е наложителна. След заплащането на таксата се отива отново в съответната районна администрация за финално вписване в регистъра. Ако кучето е кастрирано, не се дължи такса за него до живот, но въпреки това трябва всяка година отново да се посещава районната данъчна служба, за да ги информираш, че не им дължиш такса. А след това при всяко излизане с домашното си куче трябва да носиш неговия паспорт и разписката за платена такса.

Цялата тази сложна процедура е способна да откаже всеки от регистрацията на домашния си любимец и дори постигнатите резултати от 1000 регистрирани кучета при 200 000 живеещи в София е респектираща за съвестността на гражданите на столицата. За да се постигнат по-добри резултати обаче е необходимо спешното облекчаване на тази процедура и даване възможност на гражданите да регистрират кучетата си лесно и бързо.

За целта може да се обединят регистрите на ветеринарните служби и Столична община, да се даде възможност таксата за домашен любимец да се плаща директно при ветеринаря и по този начин да се съкрати голяма част от процедурата.

Стопаните на кучета с поставени инжектируеми транспондери /чипове/ могат да бъдат облекчени от необходимостта да носят паспорта на кучето и разписката за платена такса като тези данни могат да се виждат от служителите на Столична община директно при разчитане на чипа на кучето при директна връзка с регистъра на общината. За да се осигури достатъчно време за набавянето на необходимата техника за това от мобилните екипи на Столична община тази промяна може да влезе в сила от 01.01.2013г.

 

Справянето на проблема с бездомните кучета изисква координирана и комплексна работа в посока на прибиране на безстопанствените кучета от улицата и вземане на мерки за предотвратяване на повторно увеличаване на популацията им. Всички тези мерки трябва да се предприемат едновременно и са ключови за постигането на реални резултати по този проблем.

 

 

                                                                                  Вносители:    ……………………..

                                                                                                          /Георги Кадиев/

 

 

 

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ №

на Столичния общински съвет

от ……………….. 2012 година

ЗА: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни.домашни любимци/кучета и котки/  на територията на Столична община, приета с Решение № 379 по Протокол № 92 от 23.06.2011г.

 

На основание чл. 21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 76 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс

 

 

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци/кучета и котки/  на територията на Столична община, приета с Решение № 379 по Протокол № 92 от 23.06.2011г.

2. Възлага на кмета на Столична община да води активни преговори с Националната ветеринарно-медицинска служба, Българската агенция по безопасност на храните, Министерството на земедиелието и храните, Народното събрание и всички други институции, които имат отношение по проблема, за постигане на по-добра координация, подобряване на нормативната база и нейното изпълнение по въпросите за популацията на безстопанствените и домашни животни, както и изготвянето и синхронизирането на общ регистър на домашните кучета и опростяване на процедурата по регистрацията на домашните животни с акцент на автоматично обменяне на информация между институциите и намаляване на изискваните документи и спазване на процедури от гражданите.

3. Възлага на кмета на Столична община да изготви и представи на Столичния общински съвет в 3-месечен срок доклад с мерките за опростяване на процедурата за регистрация на домашни животни в рамките на компетенциите на СО, както и относно развитието, предложенията и дискусиите с останалите институции, имащи отношение по проблема за цялостно опростяване на процедурата по регистрация.

4. Възлага на кмета на Столична община да изготви и представи на Столичния общински съвет в 1-месечен срок доклад относно работата по изработване на механизма за издаване на картите по т.5 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци/кучета и котки/  на територията на Столична община

 

5. Пренасочва средства в размер на 2 000 000 лв. от дейност 623 „Чистота и зимно почистване” към дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни”.

Така дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни” от разходната част на бюджета става в размер на 2 320 000лв.

 

Настоящето решение е прието на …….. ..заседание на Столичния общински съвет, проведено на …………. 2012 г., Протокол № ……………… от …………..………2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

 

 

Председател на Столичния общински съвет:

 

[име, фамилия]

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни-домашни любимци /кучета и котки/ на територията на Столична община, приета с Решение № 379 по Протокол № 92 от 23.06.2011г. и обявена на 04.07.2011г.

 

 

§1. Досегашният текст на чл. 5 (1):

Чл.5. Създаване на регистър с електронна база данни

(1) Столична община ползва информацията от електронния регистър за кучетата на БАБХ, създава и поддържа собствена база данни.

 

Придобива следната редакция:

Чл.5. Създаване на регистър с електронна база данни

(1) Столична община ползва информацията от електронния регистър за кучетата на БАБХ, данните от регистрите на районните администрации и създава и поддържа собствена база данни.

 

§2. Досегашният текст на чл. 11 (7):

7. Да носи със себе си следните регистрационни документи на кучето – домашен любимец:

7.1. Ветеринарномедицински паспорт или копие от него;

7.2. Документ за платена такса за съответната или предходната година, или копие от него, ако кучето – домашен любимец не е освободено, съгласно чл.175 от ЗВД;

7.3. За ловните кучета – ловен билет, издаден от БЛРС;

7.4. Собственикът е длъжен да предоставя документите на кучето – домашен любимец пред ветеринарните и/или общински власти при поискване.

 

Придобива следната редакция:

7. Да носи със себе си следните регистрационни документи на кучето – домашен любимец, ако кучето няма поставен инжектируем транспондер /чип/

7.1. Ветеринарномедицински паспорт или копие от него;

7.2. Документ за платена такса за съответната или предходната година, или копие от него, ако кучето – домашен любимец не е освободено, съгласно чл.175 от ЗВД;

7.3. За ловните кучета – ловен билет, издаден от БЛРС;

7.4. Собственикът е длъжен да предоставя документите на кучето – домашен любимец пред ветеринарните и/или общински власти при поискване.

 

§3. Досегашният текст на чл. 18 (2):

Чл. 18. Изисквания за стопанисване на приюти на територията на Столична община.

Всяка неправителствена организация, стопанисваща приют за безстопанствени кучета на територията на Столична община въз основа на сключен договор или споразумение с общината, е длъжна:

(2) Да изпраща ежемесечно информация в Столична община, относно броя кастрирани и осиновени кучета за съответния период.

 

Придобива следната редакция:

Чл. 18. Изисквания за стопанисване на приюти на територията на Столична община.

Всяка неправителствена организация, стопанисваща приют за безстопанствени кучета на територията на Столична община въз основа на сключен договор или споразумение с общината, е длъжна:

(2) Да изпраща ежеседмично информация в Столична община за регистъра на Столична община, съдържащ уникалния татуиран на ухото номер на кучето, както и данни за (ако са приложими: времето и мястото на залавяне на кучето; екипът, който го е заловил; от кого е било обезпаразитено, ваксинирано и кастрирано; степен на агресивност; било ли е осиновено; ако е върнато на улицата, къде е било върнато и от кой екип.

 

§4. Досегашният текст на чл. 20 (1):

Чл. 20(1): При регистрация на писмен сигнал за случай на нападение от куче-домашен любимец с известен собственик и/или адрес на отглеждане срещу човек или друго животно, се извършва проверка на място от представители на мобилната група по смисъла на §1, т.9 от допълнителните разпоредби на настоящата наредба, които процедират съгласно изискванията на ЗВД и ЗЗЖ.

 

Придобива следната редакция:

Чл. 20(1): При регистрация на писмен сигнал или при постъпване на сигнал с идентифициращи данни за подаващия сигнала, за случай на нападение от куче-домашен любимец с известен собственик и/или адрес на отглеждане срещу човек или друго животно, се извършва проверка на място от представители на мобилната група по смисъла на §1, т.9 от допълнителните разпоредби на настоящата наредба, които процедират съгласно изискванията на ЗВД и ЗЗЖ.

 

§5. Досегашният текст на чл. 21

Чл. 21: При подаден писмен сигнал за нападение и причинени телесни повреди от домашно куче с неизвестен собственик и/или неизвестен адрес на отглеждане, районната администрация се обръща за съдействие за установяване на адреса и собственика  към ОДБХ и съответното районно управление на полицията. След установяване на адреса и собственика се процедира по реда на чл. 20 от настоящата наредба.

 

Придобива следната редакция

Чл. 21 При подаден писмен сигнал или при постъпване на сигнал с идентифициращи данни за подаващия сигнала, за нападение и причинени телесни повреди от домашно куче с неизвестен собственик и/или неизвестен адрес на отглеждане, районната администрация се обръща за съдействие за установяване на адреса и собственика  към ОДБХ и съответното районно управление на полицията. След установяване на адреса и собственика се процедира по реда на чл. 20 от настоящата наредба.

 

 

§6. Досегашният текст на чл. 23 (1):

чл. 23 (1): Контролните органи по чл.22, ал.1 от настоящата наредба извършват  проверки по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на наредбата, подадени от държавни органи, физически и юридически лица, като анонимни сигнали не се проверяват.

 

Придобива следната редакция:

чл. 23 (1): Контролните органи по чл.22, ал.1 от настоящата наредба извършват постоянни проверки за регистрация на домашните животни в паркове, градини и междублокови пространства, проверки по постъпили писмени молби, жалби и сигнали, както и на сигнали с идентифициращи данни за подаващия сигнала за нарушения на наредбата, подадени от държавни органи, физически и юридически лица, като анонимни сигнали не се проверяват.

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*