Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Един пример как ГЕРБ тихо увеличава данъците

Спомняте ли си, че ГЕРБ обеща да не увеличава данъците? И как това е най-голямата заслуга на тяхното управление?

Сега ще ви занимая с един конкретен случай на косвено увеличение. Предвиден е в предложенията на МФ за промени в ДОПК, които можете да видите на сайта на министерството.

Предлага се първоинстанционното решение, постановено по Ревизионен Акт с материален интерес на главницата до 5000 лв. да не подлежи на обжалване пред ВАС.

Точно към този параграф липсват мотиви.  Би могло да се предположи, че е свързано със събиране на приходи в бюджета, не виждам друга логика.

Ето и аргументи против:

1. Нарушава се чл. 6, ал. 2 от Конституцията на РБ „Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние”.

2. Налице е дискриминация по смисъла на чл. 4, ал.1 от Закона за защита от дискриминация „Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна”.

3. Нарушава се чл. 280, ал. 2 от ГПК, приложим (евентуално) субсидиарно на основание § 2 от ДР на ДОПК – на касационно обжалване не подлежат решенията по дела с материален интерес до 1000 лв.

4.В чл. 128, ал. 3 от АПК има изброяване кои административни актове не подлежат на съдебно обжалване (тук не е включено сегашното предложение).

А що се отнася до търсения фискален ефект, могат например да увеличат размерите на дължимите държавни такси за касационното обжалване – да бъде не 25 лв., а както в гражданското производство – 2 % от материалния интерес, като задължително се въведе такса и за администрацията. Т.е. – да се изменят и текстове, свързани с това – примерно чл. 161 от ДОПК и 84, т. 1 от ГПК. Не може само лицата да го отнасят, а администрацията да е облагодетелствана и да ги осъждат само с разноски. По този начин ще се стимулират най-добре да си пишат читаво РА, а не в решенията на Д”ОУИ” да се опитват да ги мотивират допълнително.

Категория: Блог
 • Христина казва:

  Досега не съм видяла ГЕРБ да изпълнят и едно дадено обещание…,
  не че някога съм очаквала друго :(
  Единственото системно нещо, което ГЕРБ прави, е да се нарушава
  Конституцията на РБ и то по най-бруталния начин!!!
  Вече незнам дали живеем в Правова и Демократична
  Държава членка на Европейския Съюз!?!

 • Христина казва:

  Досега не съм видяла ГЕРБ да изпълнят и едно дадено обещание…,
  не че някога съм очаквала друго :(
  Единственото системно нещо, което ГЕРБ прави, е да се нарушава
  Конституцията на РБ и то по най-бруталния начин!!!
  Вече незнам дали живеем в Правова и Демократична
  Държава членка на Европейския Съюз!?!

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*