Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Едно добро решение на Конституционния съд

Днес Конституционният съд публикува решението си от 4 май 2011, с което освен няколко други неща обяви за противоконституционно и намаляването на броя на общинските съветници с 20 %. Винаги съм считал, че това намаляване води до вредни последици в следната посока:

– повишава некомпетентността на общинските съветници. Ние и сега сме в по 2-3 комисии. Ако се намали броят на съветниците, а остане същият брой комисии, всеки от нас ще трябва да ходи в повече комисии, да се занимава с повече неща и да става все по-некомпетентен.

– намалява представителността на гражданите, тъй като по-малко хора ще ги представляват

– особено тежки последици за малките партии и независими кандидати поради по-високия праг за влизане в общинския съвет.

Така и никога не разбрах защо ГЕРБ го предложи. Ако проблемът е пари, просто да намалят заплатите с 20 %.

Ето и мотивите на КС:

Точка 2 съдържа изменение в чл. 19, ал. 1 ЗМСМА – изменя се, т.е. намалява се броят на общинските съветници в общините с население над 30 000 души.
В искането се поддържа, че тези изменения ще доведат до дебаланс в системата на местното самоуправление и ограничаване на представителността. Искането се подкрепя от Висшия адвокатски съвет и Института за модерна политика.
Оспорването е основателно.
Цялостната уредба на ал. 1 на чл. 19 ЗМСМА всъщност съдържа нормата на представителност (без да я нарича така) в органа на местното самоуправление – общинския съвет. Съдът констатира, че оспореното изменение не засяга установената (1999 г.) начална позиция в закона – население до 5000 души. Законодателят не е счел за нужно да изменя стъпката на нарастването на броя население, срещу който се полага брой съветници. Над 30 000 души население обаче в оспорената уредба се намалява броят на съветниците с 20%. Следва изводът, че изменението на чл. 19, ал. 1 ЗМСМА не обхваща всички категории различни по численост на населението общини, а засяга само общините с население над 30 000 души. При това стъпката в нарастването на населението се запазва, но срещу същия брой население сега се полага по-малък брой съветници, което означава, че в общините с население над 30 000 представителността в местния представителен орган е намалена. Така населението в тях се оказва „подпредставено”, а редуцирането броя на общинските съветници е направено механично, без ясен критерий, което води до засилване на диспропорциите между различните общини.
Представителността е същностен признак на общинския съвет като орган на местното самоуправление. Общинският съвет принадлежи към системата от представителни органи на съвременната демократична държава, състояща се от националния представителен орган – Народното събрание, и от местните представителни органи – общинските съвети. Общинските съветници са пряко избирани от народа на общината (чл. 138 от Конституцията) за 4 години, чрез което са демократично легитимирани и демократично възприемани. Така народът на общината е общопредставен чрез избраните от него общински съветници; те от своя страна избират други органи на общината – районни кметове, заместник-кметове, общински наместници, комисии и др., и по този начин ги снабдяват с демократична легитимност. Представителният характер на общинския съвет като орган на местното самоуправление принадлежи към сърцевината на демократичното управление, като постулира равно участие на гражданите в него чрез съразмерно отразяване на тяхната воля.
В мотивите към проекта на Изборния кодекс намаляването броя на съветниците е мотивирано с постъпили искания на общински съвети и граждански организации, а в пленарната зала на Народното събрание – със стремеж към повече ефективност на общинските съвети, т.е ефективност срещу представителност. Съдът е на мнение, че аргументът за ефективност на един многоличен представителен орган има релевантност при работата на такъв орган – дали органът функционира рационално, зависи от волята и организацията, а не пряко от броя на членовете му. За да са гарантирани избирателните права на гражданите, такова ограничаване на представителността трябва да почива на обосновани конституционни цели, каквито не се съдържат нито в мотивите, нито в тези оспорени разпоредби на Изборния кодекс.
Намаляването броя на общинските съветници под определен праг намалява представителността на органа на местно самоуправление и застрашава принципите на демократичната държава и политическия плурализъм. Колкото по-малко са общинските съветници, толкова по-голяма е вероятността в общинския съвет да попаднат само местните лидери на политическите партии. Така се снижават възможностите за периодична и системна частична промяна на политическия елит с вероятност да се стигне до непроменяемост на състава на местните общински съвети. А това е предпоставка за олигархизиране на системата за местно самоуправление. По изложените съображения Конституционният съд заключава, че намаляването на представителния характер на общинските съвети в големите общини, без да е съпроводено с въвеждане на нова норма на представителност, е нарушение на конституционните принципи на демократичната държава и представителната демокрация (преамбюла, чл. 1, ал. 2 и чл. 2, ал. 1 от Конституцията) и на политическия плурализъм (чл. 11 от Конституцията), поради което обявява противоконституционност на уредбата на § 19, т. 2 ИК.

Категория: Блог
  • Dencho казва:

    Поздравления на Конституционния съд за неговата мъдрост. Често си задавам въпроси относно ползата, която извлича обществото от различните държавни институции. Стигнал съм до извода, че Конституционният съд напълно оправдава разходите, които данъкоплатците правят за неговата издръжка. Нямам такова положително мнение за Парламента и Президентската институция.

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*