Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Законопроект за компенсации на родителите на деца извън детска градина

М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение

на Закона за народната просвета

С предложения законопроект се цели възстановяване на справедливостта и равнопоставеността сред децата чрез създаване на разпоредба, задължаваща общините да осигурят места за всички кандидатствали за детски градини деца. В периода необходим за изграждане и откриване на необходимите детски градини общините се задължават да изплащат временни месечни компенсации на родителите на деца, кандидатствали за общински градини и за които не по вина на родителите не са осигурени достатъчно места.

В периода след 2000 г. имаше постепенно засилваща се тенденция на ръст на родените деца, като до 2009 година този ръст в отделни години беше с няколко хиляди повече родени деца спрямо предходната година.

След 2005 година в големите градове на страната възникна и се изостри проблемът с недостига на места в общинските детски ясли и градини. Този недостиг стана на практика постоянен проблем в големите общини като само в Столична община за няколко години броят на децата извън детските градини достигна 5-цифрени стойности, практически от нула към 2005 г. до липса на места за 13 291 деца извън детски заведения към септември 2012 по данни на Столична община. И през 2013 не достигат места за около 7000 деца в детските градини на столицата. Към момента недостиг на места има и в някои други големи общини в страната.

Общините в страната имат практиката да дофинансират детските градини със собствени средства от бюджета на общината. Въпреки това в големите общини на страната се наблюдава двоен стандарт и дискриминация спрямо родителите на деца, които не са приети в детски градини. Общината осигурява място в детски градини за част от децата и поема сериозна част от дневната им издръжка (при 60 лв месечна такса за детска градина и 120 лв. общинско дофинансиране за услугата в София например), а останалата част са без достъп до общинска детска градина и без достъп до общинското дофинансиране. В такива ситуации децата често отиват в частни детски градини, където дневните разходи са значително по-високи и оттам разликата в отношението към двете групи деца от страна на общините се задълбочава.

С оглед на отстраняването на този двоен стандарт следва българските общини да бъдат задължени да осигурят място в детските градини за всички деца, които са кандидатствали за тях. Когато общината не разполага с достатъчно места в детските градини, следва родителите на децата, неприети в детска градина да получат компенсация, с която да могат да покрият дневните разходи на детето си или да осигурят грижи за него през работните часове на деня.

Приблизителният финансов разчет показва, че необходимите средства за цялата страна са в размер до 12 млн. лева годишно /около 10 000 деца при компенсация от около 120 лева месечно/ или сума по-малка от размера на неизраходваните средства в бюджетите на съответните общини, които те отчетоха като неизразходван остатък през предходната финансова година. В допълнение подобна мярка би действала като силен стимул на общините за приоритетно справяне с проблема с липсата на места в детските градини, тъй като непредоставянето на услугата би имало близка стойност от гледна точка на оперативни разходи, както и предоставянето ѝ.

ВНОСИТЕЛИ:

Борис Цветков Цветков, народен представител

Георги Стоянов Кадиев, народен представител

Георги Янчев Гьоков, народен представител

 

З А К О Н

за изменение и допълнение на Закона за народната просвета

(Обн. ДВ. бр.86 от 18 Октомври 1991г., изм. ДВ. бр.90 от 24 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.36 от 31 Март 1998г., доп. ДВ. бр.124 от 27 Октомври 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г.,изм. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.68 от 30 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.90 от 24 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.29 от 31 Март 2003г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2003г., доп. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., доп. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.40 от 14 Май 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.41 от 19 Май 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.36 от 15 Май 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.50от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.78 от 5 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г.)

 

§1: Добавят се нови алинеи 4 и 5 към чл. 19 с текст:

„(4) В случаите, когато общините не са в състояние да осигурят места в детските градини за всички кандидатствали деца, на родителите на тези деца се изплащат месечни компенсации от бюджета на общината в размер на сумата, която Общината доплаща за средномесечна издръжка на настанените деца в общинските детски градини.

(5) Изплащането на месечните компенсации следва да започне не по-късно от януари 2013г. за родителите на децата, кандидатствали за места в детските градини за учебната 2012-2013г, а всяка следваща година компенсациите започват да се изплащат от месец октомври към родителите на кандидатствали деца през съответната учебна година. Компенсациите се изплащат ежемесечно за месеците от съответната учебната година, освен в случаите, когато детето бъде прието в детска градина по време на учебната година. В тези случаи компенсацията спира да бъде изплащана от съответния месец, когато детето е прието в детска градина.”

§2: Добавя се нова алинея 4 към чл. 20а с текст:

Задължение на общините е да осигурят места в детски градини за всички кандидатствали деца. В случаите, в които общината не е в състояние да осигури места за всички деца в детските градини, се изплащат компенсации на родителите на децата, които не са приети в детска градина, съгласно чл. 19 ал. 4 и 5 от този закон.

ВНОСИТЕЛИ:

Борис Цветков Цветков, народен представител

Георги Стоянов Кадиев, народен представител

Георги Янчев Гьоков, народен представител

 

 • Жанет Първанова Косева казва:

  Браво на вас! Подкрепям ви изцяло. Макар че се съмнявам да мине този законопроект. Бихте ли ми казали как се връзва липсата на места в детските градини със задължителното обучение от 5-годишна възраст, което вече влезе в сила? Любопитно ми е къде ще ги сложат да учат всички тези деца и ако сега няма места какво тогава значи“задължително“.

  • GKadiev казва:

   Помещенията за децата от 5-годишна възраст могат да се намират и в училища. Да, проблемът именно е, че няма достатъчно сгради за всички деца в детските градини. Едната част на закона не противоречи на другата, а я допълва като ясно посочва, че общините трябва да осигурят места в детските градини за всички кандидатствали.

 • теодора казва:

  Г-н Кадиев, приветствам подобни промени и всичко, което би компенсирало семействата, чиито деца са останали извън детските градини. Бих искала да ви задам няколко въпроса, на които смятам че имам отговор, но не съм сигурна дали е правилен….
  1. До колкото знам за София могат да се подадат 3 заявки да ДГ на дете. Така ли е?
  2. Няма условие при което родител да бъде ограничен в избора на ДГ, в която да се приеме детето – може да е по местожителство, месторабота, съседен квартал….т.е. единственото ограничаващо условие е, че ще има детето по-малко точки при бъдещото класиране. Така ли е?
  3. Ако е правилно моето разбиране за класиране в ДГ – то възможно ли е умишлено да бъдат подавани документи така, че едно дете да не се класира за ДГ? И ако да – не смятате ли, че има риск в обределени семейства с ниски доходи умишлено да не се класира детето в ДГ, за да се получават тези пари?
  Благодаря ви за отговорите

 • Любомир Попов казва:

  Г-н Кадиев, моля, допишете в проекто закона и детските ясли. Там проблемът е същият като с детските градини. Освен това, считам, че след като част от парите са делегирана от държавата дейност, би следвало и тази част да получат родителите. Редно е държавата също да поеме своята отговорност. Също така, държавата може да постанови с годишния закон за бюджета, че част от средствата за капиталови разходи, да са за детски градини и ясли. Естествено това са много пари, които трудно може да си позволим да се дадат на всички общини, но поне частта която е делегирана от държавата дейност, може да се помисли да се получава също от родителите на децата извън яслите и градините.

 • Краси Стефанова казва:

  Уважаеми Г-н Кадиев, как ще коментирате позицията към образованието, която избраният от вашата партия премиер Орешарски заемаше през 2007 г.? Нямам предвид само „седенката“, а цялостната политика на унищожение, за която наскоро ни припомни и учителския синдикат, цитирам: „С псевдореформата в образованието по идея на Пламен Орешарски, започнала през 2007 г., се закриха 461 училища и близо 100 детски градини, което доведе до обезлюдяване на много населени места, като доказа, че държавата абдикира от своите ангажименти за равния шанс за образование на много български деца и ученици.“ (източник http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2001740)
  Не си ли давате сметка, че с този законопроект доубивате пленовете на Столичнанта община да пооправи донякъде ситуацията и да изгради така необходимите нови детски градини. Не си ли давате сметка, че с него създавате още една предпоставка една определена и паразитна прослойка в обществото ни да не изпраща децата си на детска градина и да ги образова? За мен този ваш „законопроект“ е изцяло реваншистки и целящ да извива ръцете на една сравнително добре работеща институция като Столична община, която така и не успяхте оглавите.

 • Христо Стоев казва:

  Подкрепям предложението, защото е опит в общините, където има проблеми с това детето ти да тръгне на детска градина да се вземат реални мерки.
  Специално за София се наслушах на обещания и хвалби, но в крайна сметка в моя квартал проблемът си остава.

 • Жанета (друга) казва:

  Г-н Кадиев, по принцип адмирирам усилията Ви ежедневно да тровите живота на Данчето Фандъкова и компания. В конкретния случай обаче си мисля, че инициативата за 120-те лв е прекалено очевадно заяждане, без особен рационален елемент в нея. Като горда майка на 3-годишен младеж, останал „под чертата“, разсъждавам за какво ще ми стигнат тия пари. Най-евтината частна забавачка в София е с месечна такса от поне 500 лв, най-ниската тарифа на детегледачка е 4 лв/час. Е какво ми покриват тия 120 лв? Всъщност частните услуги по отглеждане на деца са изначално недостъпни за по-голямата част от семействата, които в тази ситуация изцяло разчитат на себе си или на бабите, да са живи и здрави. Т.е. в 90% от случаите 120-те лв ще отидат за всичко друго, но не и за плащане на услугата гледане на дете. Така като слушам и някакви приказки да се ограничи тази помощ само за социално слабите семейства, нещата съвсем отиват на поредно пред/следизборно спонсориране на ромите с моите/вашите данъци. Е мерси! Вместо това да се бяхте сетили като общински съветник да вкарате в общинската наредба разумни критерии за подбор и класиране на децата. Откъде-накъде например настоящия адрес на който и да е от двамата родители да е достатъчен за кандидатстване за детска градина в София, без да е необходимо поне единият да има и постоянен адрес в София. Значи аз и мъжа ми може да плащаме 15 години данъци и такси на Столична община и после да се окаже, че точно за нашето дете няма място в близката детска градина. Но Пешо от Горно Нанадолнище може да дойде завчера с цялата фамилия под наем в София, да си кара колата, регистрирана в същото Г. Нанадолнище и да не плаща един лев данък тука, а накрая неговото дете да се окаже в точно в близката детска градина, при това субсидирано с моите данъци. Или ако случайно и двете деца не са приети, Столична община да метне по 120 лв на калпак и за двете, като така всъщност облекчи бюджета на Горно Нанадолнище, вадейки пари от джоба на всички нас. Айде малко ги мислете нещата предварително, а не следварително, както обикновено.
  P.S. Ясно е, че в крайна сметка никой в СО няма да свие излишните разходи, а парите ще дойдат пак от данъкоплатците. Ядем дървото във всички случаи.

 • dsc казва:

  А защо парите за издръжка, които общината доплаща не се дадат на частни детски градини по избор на родителите, които да приемат тези деца на нещо като държавна поръчка? Защо тези пари не се дадат поне за строеж на нови детски градини, както поне се опитват да правят кметовете на ГЕРБ?
  Мога да кажа защо-защото е по-добре да държиш армия от неработещи майки- домакини,чиито семейства стават зависими от единственият доход на работещия баща, или пък бабите и дядовците също са принудени да спрат работа, за да гледат детето. така хем“ намаляваме ‘безработицата, хем си осигуряваме безропотен, подчинен, чакащ социални помощи електорат- покорна рая. вземи на човека работата и възможността да се справя със собствените си ръце, и получаваш роб= Ето това иска БКП- роби. Да гласуват, да чакат социални помощи и да работят нелегално, почасово, за жълти стотинки, да превиват гръб и да възпитават децата си по същия начин от най-ранна възраст.ЧУДЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ДРУГАРЮ! МОЛОДЕЦ!

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*