Георги Кадиев

Имаме право на промяна

За проблемите на образованието в София

Бих искал малко да поразсъждаваме върху проблемите на образованието в столицата.

Основният документ, показващ общинската политика в сферата на образованието е СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА СТОЛИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ /2007-2015/.

Не ми е ясно защо този документ е дефиниран като стратегия, съдържанието му не отговаря на характера на дългосрочна визия, не поставя и не разрешава същностни въпроси на образованието в столичния град. Вероятно кореспондира с нагласата на Бойко Борисов да представя материали, които да са с национално звучене, но в същото време бягат от натрупаните конкретни проблеми в града.

В действащия Закон за народната просвета, чл.36, е регламентирана дейността на общините. Според този текст общините „осигуряват и контролират” поредица от образователни дейности.

Затова е странно защо в СТРАТЕГИЯТА липсва виждане по няколко основни проблема, които законово са в правомощията на общината:

1. Как общината ще осигури, а и контролира задължителното до 16 години образование? Как ще се справи с отпадащите ученици / в документа е посочено, че техният брой е цели 18% !!!/.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО на БСП е да се развие инициативата за училищата „Втори шанс”, която обхваща ученици над 19 г., незавършили степен на образование. Общината да разработи и предложи нова програма, която да обхване всички ученици, независимо от тяхната възраст, от пети клас нагоре. Те са загубили първия си шанс за обучение, социално изолирани са поради липсата на квалификация и образование. Отговорност на общината е да ги идентифицира и да им осигури целодневно обучение. За децата в риск да подсигури общежития, облекло и столово хранене. На тези ученици целево да се осигури и обучение по конкретна професия.

2. Как общината решава въпроса със здравното обслужване на децата от детските градини и училищата?

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на БСП: Връщане на училищните лекари и осигуряване на условия за тяхната дейност в училище. Разработване на система за профилактика. Става възможно със законопроект, изработен от народни представители от БСП /между тях и д-р Ива Станкова, депутат от 25 многомандатен изборен район/ и вече приет на второ четене от комисия по здравеопазване в парламента.

3. Как общината решава въпроса със средствата за издръжка, изграждането, обзавеждането и основния ремонт на училищата и детските градини и обслужващите звена? На този етап практика е да се продава общинска собственост под претекста, че средствата отиват за ремонт на образователни средища. В документа се посочва, че за 2007г. бюджетът за образование на общината надхвърля 147 млн.лв. Общинските училища са 180, детските градини -195, или общо- 375 учебни заведения. Това означава, че на едно общинска образователна структура се полагат 392 хил.лв на година, или на месец -32 666 лв. Това не са никак малко средства и при ефективното им използване могат да се постигнат много по-добри резултати. Така например, едва 40% от предоставените средства за квалификация на учителите са използвани.

4. По закон общината трябва да има и социална програма, свързана със столово хранене, общежития и транспорт за ученици и учители. В СТРАТЕГИЯТА не са упоменати подобни функции. Липсва като намерение създаване на система за стимулиране за добрите учители.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на БСП: София да премине към най-ефективната система за финансиране на образованието – чрез предоставяне на делегирани бюджети още от 1.01.2008г. Защо столицата изостава? Делегираният бюджет дава възможност ръководството на училището да разпределят и да акумулират средства за своите училища. Това ще доведе до повишаване на качеството на образованието и до повишаване на заплатите на учителите, до разгръщане на инициативността на учителските колективи и на директорите на училища. Грижата на общината ще бъде на всички училища да се осигури необходимата равна база за успешната им работа. А над нея въпрос на инициативност на училищата е да добавят допълнителни средства. Парадоксът в София е, че съотношението между учител-ученик е 1:13, което е европейска тенденция., но същевременно – в крайните квартали се допуска наличието на маломерни паралелки, което е в дисонанс с усилията на правителството за повишаване качеството на образованието. Наличието на тези 88 маломерни паралелки, разпределени в 21 училища е показателен за лошото управление на системата.

5. В СТРАТЕГИЯТА липсва виждане за разивитие на професионалните училища /бившите техникуми/. Тяхното развитие би следвало да бъде пряко обвързано с икономическата ситуация в населеното място и региона. Същността на професионалното образование е да се подготвят специализирани кадри в конкретни, възлови за икономиката области. Освен търговски обекти, завод за боклук, кои са онези проекти, за които ще има нужда от специалисти? Идентифицирани ли са, помислено ли е за обучение на кадри в 5-10 годишна перспектива?

6. Важен въпрос за София е свободното време на учениците. Училищата предлагат някои форми на допълнителна подготовка – занимални, но е напълно недостатъчно.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на БСП: да се извърши инвентаризация на сградния фонд в столицата с електронен регистър, и неизползваемите сгради да се превърнат в младежки центрове, в които да се организират кръжоци, клубове, секции. Необходимо е подобряване на материалната база и използване на нови технологии в учебния процес. Необходимо е и да се потърси промяна на основния фактор за повишаване качеството на учебния процес – човешкия фактор: взаимоотношенията в училище – между ученици и учители, с цел учителят да възстанови своя статус на духовен водач на ученика. Това ще окаже влияние върху мотивацията на ученика към училището и процеса на учене.

7. ЗА УЧИТЕЛИТЕ: В правомощията на общината е да потърси форми за повишаване заплащането труда на учителите. Освен чрез държавните форми –системата за кариерно израстване на учителя, диференцирано заплащане, статус на училищата, общината чрез собствените си приходи да разработи система за допълнително материално стимулиране на добрите учители.

Накрая, малко цифли за състоянието на общинската образователна система в София:

БРОЙ УЧЕНИЦИ: 128 731.

От тях: в частни училища– 6962, в държавни -21 131, общински-100 698

БРОЙ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА: 180

БРОЙ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ: 195

МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ : 88, разположени в 21 училища и обхващат 1130 ученици.

Категория: Блог

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*