Георги Кадиев

Имаме право на промяна

За такса битови отпадъци и кризата с боклука

Това е доклад, който с колегата Бойчев входирахме в Столична община и ще се разглежда по комисии днес. В доклада предлагаме да се намали такса битови отпадъци на софиянци поради факта, че насрещната услуга- а именно сметосъбиране и сметоизвозване, не е извършвана адекватно през март и април. Логиката е проста- не стига, че е мръсно, ами ни и взимат пълна такса. Откъде накъде? Като не чистят- да връщат парите на тези, които са търпели цялата тази мръсотия.

……………………………………………………………

До
г-н Андрей Иванов
Председател на Столичен общински съвет

ДОКЛАД

от Жельо Бойчев и Георги Кадиев – общински съветници

Относно: Изменения в годишната задача за дейност “Чистота” и план-сметката за дейностите по чистота за 2009г.

Уважаеми г-н Иванов,

От началото на месец март дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и улично почистване не се извършваха редовно или за определени дни в отделни райони въобще беше преустановено тяхното изпълнение.
Това доведе до силно обществено недоволство, включително и поради факта, че жителите на София плащат такса битови отпадъци, без да получат адекватна насрещна услуга.
Съгласно чл. 66 от ЗМДТ такса битови отпадъци става дължима след определянето й със съобщение до съответното лице, персонално според имота, който се притежава или върху който има учредено право на ползване. За всеки ден, през който услугата не е предоставяна, всяко лице има право по общия ред на ДОПК да поиска възстановяване на пропорционална част от таксата, която е платило. Щом услугата не е предоставена, не следва плащане. Това е т.нар. конекситет в правоотношението, иначе казано пряка обвързаност между две насрещни задължения.
Също така, в ЗМДТ и Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, са изведени два основни принципа при определянето и администрирането на местните данъци и такси:
– създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
– постигане на по-голяма справедливост при определянето и заплащането им;
След прекратяването на концесионните договори с “Чистота-София”АД и “ДИТЦ” ЕАД и извършеното пряко договаряне дейностите по подържане чистотата в София бяха възложени на нови изпълнители. С решение № 34 от 29.01.2009 г., СОС е приел годишна задача за дейност “Чистота” в размер на 57 064 429 лева. В Приложение № 1 към нея подробно са описани обема на дейности, ценовите нива на извършваните услуги, конкретните улици и райони, попадащи в обхвата й. От предоставената ни информация за новосключените договори става ясно, че има съществени изменения в обема и ценовите равнища спрямо досега действащите концесионни договори за чистота. Това прави необходимо изменението и коригирането на вече приетата годишна задача за “Чистота” и актуализирането на план-сметката за подържане дейностите по чистота в София.
Във връзка с посоченото по-горе, предлагаме:
– да се преизчислят вече изпратените съобщения за такса битови отпадъци до гражданите и юридическите лица, като годишната такса бъде намалена пропорционално със сума равностойна на времето, за което услугата не е била извършвана. По наши предварителни оценки, намалението би трябвало да бъде от 4 % от сумите по годишни такси битови отпадъци.
– да се предприеме процедура по актуализация на вече приетата годишна задача за “Чистота” и на план-сметката за подържане дейностите по чистота в София.

С уважение,
Жельо Бойчев
Георги Кадиев

Категория: Блог

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*