Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Как ГЕРБ забави информационната система на Топлофикация София и наду сметките на столичани

Договорът за изграждане на информационна система на Топлофикация София за над 1 млн. лв. е сключен на 25.03.2010г. с фирмата „Браво инвестмент“ и е със срок на изпълнение от 11 месеца, т.е. февруари 2011 вече трябваше да е приключил. До този момент не е започнала същинската работа по него.

Комисията за оценка на договора се оглавяваше от г-н Цветанов, който е настоящият изпълнителен директор на Топлофикация – София.

Няколко дни след подписването на договора Министерството на икономиката препоръчва да се прекрати договора поради нарушения на процедурата за обществени поръчки, които не могат да бъдат отстранени. Комисията за защита на конкуренцията отменя договора и връща процедурата  за повторно разглеждане на офертите. Един месец по-късно Топлофикация разрешава на фирмата-изплнител да започне работа, без решение на ВАС, който се произнася 6 месеца след като е сезиран. Новото ръководство спира поръчката на сървър за информационната система и изгонва 5 от програмистите по проекта. Сега оправданието за липса на прогрес по въпроса е, че липсва сървър за въвеждане на системата след като на 2 пъти Топлофикация отлага изпълнението на договора с по 6 месеца, защото не може да намери място за сървъра и въобще не започва процедура за закупуване на оборудване за него.

Саботирана е цялата организация по приемане и тестване на бъдещите готови модули, което се потвърждава от последвалите две шестмесечни прекъсвания, което най-малко говори за безотговорно отношение към нуждите на Топлофикация-София и най-вероятно странна услужливост към фирмата-изпълнител.

 

Хронология на събитията:

– На 25.03.2010 в 19ч е подписан договор за изграждане и внедряване на Информационна система в Топлофикация-София. Изведени са  двата екземпляра на следващата сутрин 26.03.2010г. в 10 ч.

– В 10,30 ч. лично по телефона Тр.Трайков разпорежда договорите и протоколите от комисията по избора на обществена поръчка (ОП) да му бъдат занесени в МИЕТ.   По разпореждане на Министъра цялата документация е предоставена на г-н Драгнев, директор „Правна дирекция“ на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), за което е упълномощен г-н Стоян Цветанов, зам.изпълнителен директор и председател на Комисията по Обществената Поръчка и има входирано писмо в МИЕТ.

– На 19.04.2010 МИЕТ с нарочно писмо „препоръчва“ ОП да се прекрати на основание чл.39.ал.1,т.6 от Закона за ОП, която гласи, че Обществена поръчка може да бъде прекратена, когато са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

– На 29.04.2010 в съответствие с разпореждане на чл.122 , ал.3 от ЗОП и влизане в сила на определение 236/05.03.2010 ,“Топлофикация-София“ уведомява с писмо №159/29.04.2010 входирано в 9.30ч Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за сключения договор с „Браво инвестмент“.

– С решение № 437/29.04.2010 КЗК отменя Решение № 63/11.02.2010г. на Изп. Диретор на „Топлофикация София“за класиране на „Браво инвестмент“ и връща процедурата на етап разглеждане и оценка на офертите .

– В законоустановения срок на 13.05.2010г., чрез КЗК вх.№15/13.05.2010 е депозирана Въззивна жалба до ВАС срещу решението на КЗК поради незаконосъобразно решение № 473/29.04.2010.

– До последното насрочено заседание на ВАС на 30.06.2010г. жалбата не е разгледана.

– След юридически консултации с външни юристи: адв.Мургова, адв.Кривачка и адв.Кръстев за законосъобразността на конкурса по ОП и решението на изп.директор, вземайки предвид изключителната нужда от започване работа и приключване на информацинната система, договорът с „Браво инвестмент“ е формализиран на 01.07.2010г. с протокол от свършена вече работа от Изпълнителя. Това потвърждава, че на фирмата е създадена възможност да работи по проекта, независимо от неформалното закъснение от три месеца. /Последвалото решение на ВАС, чак в края на 2010г, отменя решението на КЗК/

– На 10.12.2010 във връзка с прогреса в работата на Изпълнителя и създаване на условия за тестване на готови модули е издадена заповед № 487/10.12.2010 и е сформирана работна група със задача „въвеждане в опитна експлоатация на информационна система“ с „Указания за организация“ с отговорници, срокове, места за разполагане на системен софтуер и необходимите специалисти за тестване.

– Подготвя се процедура за ОП за закупуване на необходимия сървър и софтуерно осигуряване на ОС „Оракъл“, както и вариант за взимане „под наем“.

– След поемане на ръководството на фирмата от т.н.“ново ръководство“ с решение на СОС от 17.12.2010г. е разрушена направената организация:

1. Отменена е заповед №487/10.12.2010 и е отстранен гл. координатор инж.П.Шиндарски- неудобен за фирмата Изпълнител.

2. Отменени са обществена поръчка за сървър, допълнително оборудване и софтуерно обезпечаване с ОС „Оракъл“.

3. Освободени от работа са двама водещи специалисти-програмисти Д.Генчев-единственият работещ на „Оракъл“ и И.Илиев- с най дълъг опит  програмист в Топлофикация.

4. Освободени са още двама програмисти от състава на този отдел.

Категория: Блог

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*