Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Моите въпроси към НАП и МФ

Тъй като министърът на финансите си позволи фамилиарно да зададе въпроса „Кой е Жоро Кадиев“, аз си позволявам нефамилиарно да задам няколко много по-сериозни въпроси към НАП и МФ. Нямам илюзия, че някой ще ми отговори. Но поне някой да се замисли…

А .Въпроси, свързани със селекцията и ревизиите
1. Има ли изградена система за селекция на ревизиите и по какъв начин се набират данните в „работната карта” за извършването на селекция ?
2. Каква част от селектираните случаи за ревизия през 2007 и 2008 са свързани с искания за възстановяване на недължимо внесени или надвнесени данъци и/или суми, подлежащи на възстановяване на друго основание /ДДС за възстановяване/?
3. Каква част от селектираните случаи за ревизия през 2007 и 2008 са свързани с получени външни / прокуратура и следствие / или вътрешни сигнали /от ЦУ на НАП / – т.нар „служебна селекция” ?
4. Каква част от случаите на селекция по т.2 през 2007 и 2008 са завършили с мнение за извършване на ревизия и каква част от тях – с мнение за извършване на проверка?
5. Каква част от селектираните случаи за ревизия са завършили с нулев резултат и каква част от тях – със допълнително установени задължения до 10 000 лв.?
6. Каква част от селектираните случаи за ревизия, завършили с допълнително установени задължения над 10 000 лв. са били предмет на обжалване и колко от тях са потвърдени с влязло в сила решение – на компетентния съд или на Директора на „ОУИ” ?
7. От кого се взема окончателното решение за назначаване на ревизия или проверка в случаите по т.2 в ТД на НАП гр.София ? Прави ли се селекция на случаите за възстановяване на сумите с АПВ в Офис „Средни данъкоплатци” към ТД на НАП гр.София и от кого ? / Този въпрос е много важен, тъй като по неофициална информация, решенията за селекция се вземат в рамките на Офис”Средни данъкоплатци”, а не в Отдел „Селекция” при ТД на НАП и в този офис са възстановени най-много суми по ДДС чрез извършване на проверка и издаване на АПВ
8. Има ли случаи на проведени заседания на т.нар „Комисия за селекция” към ТД на НАП през 2007 и 2008 и колко решения са постановени от нея ?
9. Колко дружества са в процедура по възстановяване на ДДС към настоящия момент и какъв е размера на претендирания от тях и все още невъзстановен данъчен кредит?
10. Колко души са ангажирани с процеса на селекция на ревизиите в отделните ТД на НАП и каква е среднодневната им натовареност ?
11. Съществува ли практика при селекцията за ревизия да се дават конкретни насоки за нейното извършване в работната карта, от страна на органите по селекция и да се препоръчва подходящ екип за извършването на ревизията ? В каква част от случаите е направено това?
12. Кой подготвя плана за извършването на ревизията и отразяват ли се писмено указанията на т.нар „координатор на ревизията” към ръководителя на екипа, някъде извън работната карта ?
13. Каква е оценката на ръководството на НАП по отношението на новосформираната практика, считано от 01.07.2008г., за извършване на насрещни проверки в страната – персонално от лицето, което е натоварено да извърши конкретната ревизия?

Б. Въпроси, свързани с човешки ресурси на НАП
1. Колко души по официални данни, от Отделите и Секторите „Ревизии”, „Проверки”, „Обжалване” и „Събиране” при ТД на НАП и Дирекции „ОУИ” са напуснали системата на НАП през 2006, 2007 и 2008?
2. Съществува ли разработена „Програма за задържане на човешкия ресурс” в НАП, както и „Критерии за израстване в службата”?
3. Какъв е бил подхода при назначаване на служителите от Отдел и Сектор „Селекция” и „Координация” и техните ръководители, Началниците на Отделите „ДОК” и ръководителите на екипи в ТД на НАП „София град” и в други ТД на НАП и взети ли са предвид предишен опит и оценката за професионалните качества на въпросните служители при назначаването им на тези позиции и няма ли конфликт на интереси при тези назначения?

В. Въпроси, свързани с ситуираните в гр.София служби за „Големи данъкоплатци и осигурители” и „Средни данъкоплатци и осигурители”

1. Какви са критериите за определяне на дружествата в Дирекция „ГДО” и тези в Офис „СДО” при ТД на НАП София?
2. Има ли анализ на всяко едно от тези дружества за покриване на критерии, към заповедта на Изпълнителния директор на НАП, респ. на Директора на ТД- НАП София?
3. От колко години не е правена актуализация на дружествата в Дирекция „ГДО” за покриване на критериите за членство в тази дирекция?
4. Какъв е обема на назначените през 2007 и 2008 ревизии и проверки в цитираните по-горе структурни звена?
5. Какъв е състава на назначените в Отдел „ДОК”, респ. Сектор „Ревизии” служители, респ. каква е средната месечна натовареност на тези служители?
6. Какъв е размера на разходите за командировки, изплатени на служителите от Дирекция „ДОК” по повод на извършени ревизии в страната през 2007 и 2008?
7. Какъв е размера на възстановения ДДС в споменатите две структурни звена през 2007 и 2008 в резултат на извършена проверка, приключила с АПВ?
8. Каква част от селектираните случаи за ревизия в Дирекция „ГДО”, завършили с допълнително установени задължения над 10 000 лв. са били предмет на обжалване и колко от тях са потвърдени с влязло в сила решение – на компетентния съд или на Директора на „ОУИ”?
9. Каква част от дружествата в Дирекция „ГДО” не са ревизирани за задължения по ЗКПО и ЗДДС и за кои години?

Категория: Блог

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*