Георги Кадиев

Имаме право на промяна

МОИТЕ ПРИОРИТЕТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Скъпи приятели ,

Знам, че образованието е полето на г-жа Фандъкова, както финансите и бюджетирането са моето поле. Не би трябвало сам да се бутам между шамарите. Но и не мога да избягам от такава основна тема. Затова ето ви стегната оценка по проблемите на столичното образование, къде сме в момента и какво може да се направи. Разбира се, материалът е писан заедно с екип от експерти. Нямам претенцията да разбирам от всичко. Но имам претенцията, че експертите ми са добри.

ПРИОРИТЕТИ В ОБЛАСТТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Материална база

Състояние

 • Недостатъчен капацитет на детски ясли и градини
 • Остарял и амортизиран сграден фонд
 • Недостатъчни средства в делегираните бюджети за извършване на ремонти или финансираните от училищния бюджет ремонти са само частични
 • Слаб инвеститорски контрол и неясни критерии за целево отпускане на средства за ремонти на отделни училища от страна на Столична община.
 • Липсват съоръжения за достъп на деца с увреждания;
 • Освободените сгради не се стопанисват и се разрушават /напр. сградата на бившето СПТУ по топлотехника в кв. Орландовци
 • Учебните мебели – стари, нефункционални и амортизирани;
 • Негодни и опасни спортни площадки, неподдържани училищни спортни салони;
 • Неосветени и разградени училищни дворове

Мерки

 • Ускорено изграждане на нови детски заведения, разширение и ремонт на съществуващите. Демографски обоснован план за строителство и разширение на детски заведения /в момента се строят нови детски градини там, където няма достатъчно деца – напр. в с. Световрачене/
 • Създаване на контактна група между местната администрация и Съюза на работодателите в сферата на средното образование за координиране на общинската политика за ремонти на учебни сгради.
 • Ясен и обоснован график за ремонтите на детските градини и училищата.
 • Прозрачни процедури на търговете за ремонти.
 • Системен и сериозен инвеститорски контрол от страна на общината при ремонти и ново строителство.
 • Опис на освободения общински просветен сграден фонд и пренасочването му за просветни цели с приоритет за обществени нужди.

2. Финансовата самостоятелност на училищата

Състояние

 • Училищата на територията на столицата са с делегирани бюджети.
 • Стандартът за един ученик е недостатъчен за пълноценното функциониране на училищната институция.
 • В средата на 2009 г. Столична община се отказа от своите ангажименти към училищата по отношение на финансиране на охраната им и претовари училищните бюджети с непредвидени разходи.
 • Все още училищните ръководства не са достатъчно квалифицирани да решават бюджетните си проблеми, недостатъчно добре се ориентират във възможностите, които им предлага нормативната база.

Мерки:

 • Финансово допълване на училищните бюджети от страна на столична община, за да се гарантират условия за нормално функциониране на общинската система на средно образование.
 • Столична община отново да поеме разходите за охрана и да определи ясни изисквания към охранителната дейност в училищата и градините /охранителите не бива да са само портиери, а трябва да се грижат да сигурността на децата в сградата, на двора и прилежащите към училището части/.
 • Столична община да определи прозрачни критерии при удовлетворяване на молби за целево отпускане на допълнителни финансови средства извън делегираните бюджети /за ремонти и др. дейности/
 • Съвместно със Съюза на работодателите в сферата на средното образование да се създаде постоянно действащ обучителен семинар за квалифициране по финансови въпроси на ръководствата на училища и детски градини.

3. Здравно обслужване

Състояние

 • Липсват училищни лекари
 • Унищожено оборудване на училищните лекарски кабинети
 • Разрушена е системата за здравна профилактика
 • Назначените медицински сестри, чиито щат е разпределен между повече от едно училище, са неефективни.
 • Масово навлизане на упойващи вещества и наркотици в училищата

Мерки

 • Общинска законодателна инициатива за разкриване на щатове за “училищни лекари“ / съществуват училища, където родителите събират пари за заплата на медицинското лице – напр.30 СОУ/
 • Осигуряване на средства за оборудване на лекарски кабинети във всяко училище;
 • Осигуряване на медицинско лице във всяко училище.
 • Възстановяване на здравната профилактика в училищата и детските градини и ангажиране в нея на общинските здравни и социални звена;
 • Разработване на общинска програма за превенция на употребата на цигари, алкохол и наркотици с участие на общински институции и неправителствени организации.

4. Свободното време на децата и тяхната сигурност – осигуряване на свободноизбираемата подготовка, извънкласните и извънучилищните дейности

Състояние

 • Липсва общинска политика за организиране на свободното време на учениците
 • Ликвидирани са общинските звена за работа с деца и ученическите спортни школи
 • Липсва координация в работата на училищата и детските градини с други общински звена, работещи с деца /напр. читалищата/
 • Децата не чувстват училището като естественото място, където могат да осмислят свободното си време.

Мерки:

 • Разработване на отговорна общинска политика за свободното време на децата и учениците и на предпоставки за реализирането й:
 • Създаване на организационни и финансови механизми с цел подобряване на сътрудничеството между училищата и различните общински звена, ангажирани със свободното време на децата и учениците.
 • Общинско дофинансиране /при липса на средства в училищния делегиран бюджет/ на заниманията в часовете по СИП (т.е. по 4 учебни часа седмично) за всяко дете в съответствие с действащата законова уредба (в Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план).
 • Увеличаване на възможностите за целодневно пребиваване в училище

5. Обхващане и задържане в училище на децата в задължителна училищна възраст

Състояние

 • Общинската администрация не изпълнява задълженията си за обхващане на децата в училищна възраст
 • Не са добри условията за обучение в трите столични училища, в които има най-сериозно струпване на ромски деца
 • Задълбочава се проблемът със скитащите, безпризорните и просещите деца

Мерки

 • Разработване на общинска стратегия “Всяко дете – на училище” целяща 100% обхват на децата в задължителна училищна възраст.
 • Последователен и непрекъснат ангажимент на общинските власти, а не кампанийност (в началото на учебната година) при решаването на проблема.
 • Законодателни инициативи на общинското ръководство за дългосрочно решаване на проблема чрез промяна на закони и подзаконови актове.
 • Обединяване на усилията на всички общински звена съобразно техните компетентности – социални, финансови, здравни, и МВР, МП и др.
 • Общинска програма за целево финансиране на храна, облекло, учебници и др. за рискови групи деца с цел осигуряване на обучението в задължителна училищна възраст.
 • Картотекиране на застрашените от отпадане и отпадащите преди навършване на 16 годишна възраст. Проучване на причините, подпомагане на семействата им и синхонизиране на действията на училището и общинските служби.
 • Целево общинско финансиране на паралелки за вечерно обучение в професионални училища, където да се обучават вече отпадналите.
 • Проучване и прилагане на добър европейски опит и подкрепа за училищни проекти по европейски програми

6. Организиран отдих на децата (лагери, зелени и бели училища)

Състояние

 • Огромната лагерна база на столицата е в разруха или вече е разпродадена
 • Не е ясно какво се случва с отдадените под наем
 • Пълзяща приватизация на “апетитни” бази
 • Лошо и недостатъчно хранене по време на организирания отдих

Мерки:

 • Приемане на общинска стратегия за ежегоден отдих при подходящи условия и на приемлива цена за всяко софийско дете.
 • Паспортизиране на общинската просветна почивна база и преустановяване на понататъшната й приватизация
 • Ясен и последователен график за необходимите ремонтни дейности.
 • Прозрачност при отдаването й под наем и строг контрол върху изпълнението на задълженията на наемателите.

7. Обучение на деца със здравословни проблеми и в неравностойно положение

Състояние

 • В момента на територията на града има 17 специални училища за деца с увреждания и със здравословни проблеми – те са държавни
 • С цел интеграция в отделни училища работят т.нар. ресурсни учители – специалисти за работа с деца със здравословни проблеми

Мерки

 • Общинска инициатива за постепенно интергирано обучение на децата с увреждания в “масовите” училища в съответствие с европейските образователни и хуманни практики.
 • Изграждане на съоръжения за достъп до училищата и детските градини на деца с двигателни затруднения.
 • Създаване на общински центрове за подкрепа и социализация на децата с увреждания
Категория: Блог
 • Самуил Панов казва:

  И един въпрос към г-н Кадиев, отварянето и издръжката на още един кучкарник , струва колкото откриването на една детска градина, за вас кое е приоритет ?

 • Georgi Kadiev казва:

  И двете. Не мога да сложа едното пред другото. В София има 6 кучкарника, от тях единият май не работи. 15-18 000 кучета по улиците. 8200 деца без детска градина. И това било най-добрия град в България… Впрочем, през 2005 нямаше проблем с детските градини, появи се преди 2 години с ръста на раждаемостта и притока към София. Само че в Столична община си седят на ушите, кой да анализира…

 • Иван казва:

  А вие като общински съветник къде бяхте и защо не излезнахте с тези проблеми преди време,а не сега преди изборите? Как да тълкуваме ние, гражданите, такова поведение?

 • Georgi Kadiev казва:

  Аз предложих промени в данъците на София през 2007, с които в Столична община влязоха над 50 милиона лева. Гарантирам ви, че на света няма опозиционен общински съветник, дал на управляващите 50 милиона лева за харчене. Гарантирам ви, че от тези 50 милиона лева поне 15 милиона лева потънаха в нечии джобове като комисионни. Котараци, котараченца, брой нямат. Да ви каже Борисов или Фандъкова или Минко Герджиков или който и да е дали аз съм ходил да им искам някаква далаверка…

 • Иван казва:

  Господин Кадиев,
  не отговорихте на въпроса ми- защо не направихте тази информация публична, пред медиите,а го обявявате чак сега, в предизборната си кампания?? Така както сте направили и в министерството на финансите…Това питам

 • Евгения казва:

  Господин Кадиев ти е отговорил в типичния стил на говорене на един политик…ти питаш защо, той ти говори за 50 милиона лева през 2007 година…много неудобни въпроси задаваш, съобразявай се :) това е предизборна кампания, а не „Цялата истина“ :)))

 • Евгения казва:

  Господин Кадиев ти е отговорил в типичния стил на говорене на един политик…ти питаш защо, той ти говори за 50 милиона лева през 2007 година…много неудобни въпроси задаваш, съобразявай се :) това е предизборна кампания, а не „Цялата истина“ :)))

 • Georgi Kadiev казва:

  Евгения, типичният стил на говорене на един политик е доста по-различен от моя. Или може би и аз прихващам от тази болест, не знам. Няма нищо неудобно във въпросите на Иван. Няма информация, която да съм крил. Блогът ми е от около 2 години, вярно, недостатъчно често поддържан, но в него никога не съм бягал от теми.

 • Огнян Станков казва:

  Г-н Кадиев,
  за мен е чест и удоволствие да имам възможност директно да отправям въпросите си към Вас като кандидат-кмет на град София.

  1. Бихте ли споделил с избирателите каква беше Вашата позиция по време на учителските стачки? В какво се изразяваше отстояването на Вашата позиция, ако е имало такава? Променили се Вашата позиция оттогава досега?

  С уважение,
  Огнян Станков, 33г.
  инженер-конструктор
  гр. София

 • Georgi Kadiev казва:

  Г-н Станков, по време на учителската стачка вече бях напуснал министерство на финансите именно заради пълно разминаване в позициите ми с един от героите на стачката, министър Орешарски. Не претендирам, че разбирам от образование, но разбирам от финанси, а в случая ставаше въпрос за финанси. Мисля, че искането на учителите за 50 % увеличение беше неразумно. Не толкова като сума пари, колкото като отваряне на вратата за други такива искания от други съсловия. От друга страна, изречението за „седенката“ е еманация на простащина и аз на мястото на премиера вероятно бих подходил много рязко- просто за 5 минути щях да им поискам оставките. Не може да има такова отношение към проблемите на хората.

 • Огнян Станков казва:

  Благодаря Ви за отговора!

  Само да допълня, че освен за финанси, ставаше въпрос и за отношение към учителите – нашите учители (защото, предполагам че както имаше учители от английската гимназия в София, така е имало и стачкуващи учители и от немската гимназия в Бургас), учителите на нашите деца (защото често се случва същите тези учители да обучават и нашите деца).

  Желая Ви успех на изборите! Можете да разчитате на подкрепата ми.

  С уважение,
  Огнян Станков

 • gkadiev казва:

  Благодаря. Със сигурност е имало стачкуващи учители от немската гимназия в Бургас /която съм завършил/, говорих тогава с една от тях.

 • училищен библиотекар казва:

  Господин Кадиев, в приоритетите Ви за образованието не видях и една дума за проблема с училищните библиотеки! Смятате ли, че в 21 век е нормално учениците да не знаят какво е библиотека и ще успеете ли да се преборите с този абсурд?

 • gkadiev казва:

  Здравейте, наскоро чух за една добра идея за открити библиотеки, т.е. места по градинки, където хората могат да оставят свои стари книги и да заемат други. Правят го в някои страни и можем да опитаме и тук. Иначе за училищните библиотеки- в училището на моите деца има и ги задължават веднъж седмично да вземат книга, да я прочетат и върнат. Може би това е решението.

 • студент казва:

  Господин Кадиев,кой държи отговорност за състоянието и финансирането на университетските сгради?Във физическия факултет на СУ,например,материалната база не е актуализирана от десетилетия и самата сграда видимо се нуждае от освежаване ( http://elearning-phys.uni-sofia.bg/~sfb/contest… ).Това ясно говори за отношението на държавата към сериозната наука след 10-ти ноември.То е и причина всяка година да се отчита все по-голям отлив на нови студенти.Смятате ли Вие да подходите различно,доколкото Ви позволяват правомощията и какви мерки ще вземете за развитието на науката и научно-изследователските центрове в София като част от културния облик на нашата столица?
  Благодаря Ви и поздрави за добрата кампания!

 • gkadiev казва:

  Здравейте, мисля, че са отговорност на самите университети. Те получават приходи от такси и от държавна субсидия и би трябвало да покриват разходите си оттам. Факт е, че не им стигат. Факт е, че държавата помага, но недостатъчно. Общината може да помага косвено- например да ги освободи от такса смет, защото само СУ има висящи над един милион лева за това.

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*