Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Особено мнение по доклада на работната група за Топлофикация

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

ОТНОСНО: ДОКЛАД НА РАБОТНАТА ГРУПА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ- СОФИЯ ЕАД, СЪЗДАДЕНА СЪС ЗАПОВЕД  СО-РД-09-01-91/20.02.2013г. НА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

УВАЖАЕМА Г-ЖО ФАНДЪКОВА,

На 22 март 2013 подписах с особено мнение доклад до Вас.

Докладът съдържа препоръки на работната група, създадена със заповед СО-РД-09-01-91/20.02.2013г., които подкрепям със следните изключения:

 1. 1.      1. Не подкрепям т.1 от Раздел II Да се определи  максимален процент за дял на сградната инсталация”. Делът сградна инсталация е толкова, колкото е в зависимост от броя ползващи отопление в дадена етажна собственост. Изкуствено поставен таван ще доведе до преразпределение на енергия за сградна инсталация от тези, които не ползват отопление към онези, които ползват. От това ще се покачат сметките на ползващите отопление, което ще ги стимулира към отказ от централно парно. Считам, че логиката на всички наши предложения трябва да е стимул на ползване на парно, а не стимул на отказ.
 2. 2.      Не подкрепям тл 2.3 от Раздел II “Допускане приемането на по-нисък горен праг за дела на енергията, отдадена от сградната инсталация при пълна изолация на сградната инсталация с решение на Общото събрание на Етажната собственост и направена техническа експертиза” поради причините, изложени в предната точка.
 3. 3.      Не подкрепям т.1 от Раздел V, а именно “Топлофикация да изготви програма за монтаж на допълнителните уреди в абонатните станции, осигуряващи разделяне на измерването за отопление на имота и за отопляване на битова гореща вода”. Считам закупуване на топломери за над 13 хиляди абонатни станции за излишен разход от около 30 млн лева за Топлофикация – София ЕАД, като единствен ефект от това би било допълнителен отказ на абонати от централно отопление и евентуалното им ползване само на услугата “топла вода”.

 С уважение   ……………………

/Георги Кадиев/

Самият доклад на работната група е по-долу:

ДОКЛАД

НА РАБОТНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА СЪС ЗАПОВЕД  СО-РД-09-01-91/20.02.2013г. НА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

●  В изпълнение на възложената задача, работната група направи анализ и обсъди предложени мерки от:

– представители на граждански и потребителски организации;

– представители на топлинните счетоводители;

– представители на „Топлофикация София” ЕАД;

– членове на експертната работна група, назначена от Кмета на Столична община

за подобряване обслужването на абонатите на „Топлофикация София” ЕАД.

●  Основни положения:

1. Потребената от етажната собственост в сградата топлинна енергия се измерва от монтирания в абонатната станция търговски прибор-топломер и след приспадане на технологичните разходи се разпределя между отделните имоти на база предоставените от фирмите за дялово разпределение(ФДР) прогнозни данни за отопление и подгряване на вода, определени при спазване на изискванията на Наредбата за топлоснабдяване на МИЕТ и ЗЕ.

Общия топломер в абонатната станция подлежи на метрологична проверка и контрол, показанията му не могат да бъдат манипулирани, те се съхраняват в паметта на уреда и могат да бъдат проверени по всяко време. Уредите се засичат в 24:00 часа в последния ден на месеца.

Отчетите на общия топломер се извършват чрез преносим терминал и се предават в базата данни на компанията по електронен път, което изключва допускането на грешка от неправилно вписване на показанията.

2. Отчетеното количество топлинна енергия, консумирана в сградата за месеца се разпределя между потребителите съобразно прогнозните дялове, определени в началото на всеки отоплителен сезон от ФДР на базата на реалното потребление в отделния имот през предходния сезон.

Реалната оценка на дължимата сума се прави от фирмата за дялово разпределение(ФДР) по реален отчет на уредите за дялово разпределение след края на отоплителния сезон. На основата на извършените отчети топлинния счетоводител изготвя изравнителни сметки за всички потребители в сградата, като преразпределя потребената от сградата–етажна собственост(СЕС) топлинна енергия през отчетения период. Изравнителната сметка представлява разлика между прогнозно начислените по фактури суми за отчетния период и стойността на действително потребената топлинна енергия.

3. За всички имоти в сградата, независимо от потреблението на топлинна енергия в тях, се разпределя и част /пропорционално на проектните им отопляеми обеми/ от количеството топлинна енергия за отопление, отдадена от сградната инсталация. Това количество е различно за отделните сгради, отразява начина на ползване на топлинната енергия от потребителите и дава характеристика на техническото състояние на отоплителните инсталации. На основания чл.143, ал.1 от ЗЕ, топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение чрез индивидуални разпределители, се определя от лицето, извършващо дялово разпределение на топлинната енергия в сградата, пропорционално на отопляемия обем на имотите по проект.

●  Работната група счита, че мерките трябва да бъдат:

 • технически възможни;
 • икономически целесъобразни за потребителите и дружеството;
 • нормативно допустими;

●  Мерките следва да доведат до:

 • удовлетворяване на всички целесъобразни искания на граждани и потребителски организации;
 • предложения за изменение и допълнение на действаща нормативна уредба;
 • гарантиране на правата на потребителите във взаимоотношенията им с топлинните счетоводители и Топлофикация-София
 • повишаване на доверието на потребителите към Топлофикация-София

●  Основен принцип върху, който се основават мерките следва да бъде: право на избор от страна на потребителите на топлинна енергия.

 • да се ползва или не топлинна енергия в сградата етажна собственост- с решение на собствениците;
 • определяне размера на относителния дял на енергията, която се отдава от сградната инсталация-процент от общо подадената енергия;
 • начина на дялово разпределение в отделните имоти на етажната собственост:

-по собствени правила, приети от Общото събрание на етажната                                             собственост;

-от избран от етажната собственост топлинен счетоводител;

 • начина на измерване и отчитане на топлинната енергия в отделните имоти в етажната собственост:

-общо или поотделно за отопление и за гореща вода;

-използване на уреди с дистанционно отчитане-ежемесечно;

-използване на обикновени уреди за измерване-с възможност за                                              ежемесечно отчитане, самоотчитане, прогнозно и др;

 • начина на заплащане на използваната топлинна енергия:

– според сезонното месечно ползване;

– на равни месечни вноски;

●  Потребителите на услугата следва да са подробно и ясно информирани в Общите условия, които предоставя „Топлофикация –София” ЕАД за притежаваните от тях права по закон.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

I.                    Популяризиране  на алтернативите на прогнозното отчитане на топлоенергия чрез различни варианти за ежемесечен отчет съгласно нормативната уредба. С мярката се цели потребителите да заплащат реално потребената енергия всеки месец.

Методи на отчитане.

 1.      Самоотчет на уредите за дялово разпределение и водомера за измерване на битово гореща вода (БГВ).

-абонатите избират лице/лица, които да снемат данните от разпределителите всеки месец  и ги предават на топлинните счетоводители.

– по време на отоплителния сезон се провежда контролно засичане на самоотчета.

– не е необходима промяна на нормативната уредба.

2.      Разпределителни уреди и водомер за битово гореща вода (БГВ) с възможност за дистанционен отчет – това е най-удобният метод  за ежемесечен отчет за потребителите и  топлофикационното дружество.

2.1.Клиентите могат да закупят уреди за разпределяне на топлинна енергия с възможност за дистанционен отчет.

-Закупуването на уреди от всички абонати и то за кратък период от време би натоварило значително някои семейни бюджети. Това ще бъде и необоснован допълнителен разход, особено за тези, които скоро са сменили разпределителите си с обикновени,  които нямат възможност за дистанционен отчет.

2.2.Дружествата за топлинно счетоводство да предоставят на абонатите си разпределителите с дистанционен отчет под наем или включени в ежемесечната такса за обработка на данните.

– няма финансово натоварване за клиентите на топлофикационното дружество  с  заплащане на стойността на уредите.

-осигурява се възможност за реална конкуренция между топлинните счетоводители за предоставяне на по-добри условия /цени/ за ползването на уредите и тяхното отчитане.

-осигурява се възможност на клиентите на топлофикационното дружество за смяна на топлинния счетоводител всеки отоплителен сезон , ако не са доволни от услугите, които предоставя или в случай, че друг топлинен счетоводител предложи по-добри условия.

-осигурява се ежемесечен отчет.

-не е нужно изменение на нормативната наредба.

3.      Ежемесечен отчет на уредите за дялово разпределение и водомера за БГВ с посещение на представител от  топлинното счетоводство.

получава се точен ежемесечен отчет.

ангажира значителен човешки ресурс, което води до допълнителни такси.

опита до сега показва, че е изключително трудно да се осигури достъп до всяко жилище в рамките само на няколко дни от месеца в който се отчита.

не е необходима промяна на нормативната уредба.

4.      Въвеждане на междинен отчет по време на отоплителния сезон. В този случай се запазва заплащането по прогнозен дял, но той се коригира с междинен отчет по време на отоплителния сезон отразяващ реално консумираната топлинна енергия. Изравнителната сметка се изготвя след края на отоплителния сезон.

-осигурява сравнително точно измерване на изразходваната енергия.

-няма да се генерират допълнителни такси към клиентите.

-възможност за допълнителен контрол на заявените „нулеви“, по-ниски прогнозни дялове и злоупотреби от страна на абонати  по време на отоплителния сезон.

-възможно е райониране на сградите в София за отчет и изготвяне на изравнителна сметка.

-не е необходима промяна на нормативната уредба.

5.      Да  се  даде допълнителна възможност  на    клиентите   в  отделните  сгради  –   етажна  собственост при съгласие, изразено по надлежния законов ред, да разпределят консумираната топлинна енергия по друг начин, различен от дяловото разпределение.

 • Методите на отчитане трябва да са отразени в общите условия на Топлофикационното дружество и своевременно ФДР да изготвят ценови предложения за всички методи на отчитане, които да бъдат предложени на ЕС.

II.                Предложение за нови допълнителни решения, за изчисление, прилагане и ограничаване на процента на сградната инсталация.

  1.      Да се определи  максимален процент за дял на сградната инсталация

2.      Определяне с решение на етажната собственост (ЕС) за метод на прилагане и размер на делът за сградна инсталация

2.1.ЕС възлага изготвяне на експертна оценка за потребената топлина от сградната инсталация и приспадане от месечно потребената топлина от сградата на база квадратура на обособените жилища или общи части.

2.2.Процент определен с решение на ЕС от потребената от сградата топлинна енергия.

2.3.Допускане приемането на по-нисък горен праг за дела на енергията отдадена от сградната инсталация при пълна изолация на сградната инсталация с решение на Общото събрание на Етажната собственост и направена техническа експертиза.

3.      При изготвяне на техническите паспорти на сградите да се определя експертно и размера на относителния дял на топлоенергията, която се отдава от сградната инсталация.

4.      Общото събрание на етажната собственост да може да определи реда за разпределение и начина на заплащане на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация и разходите за отопление на общите части на сградата на отделни собственици на имоти (притежаващи не повече от 1/3 от собствеността в сградата).  Съгласие за поемане заплащането разходите на тази част от топлинната енергия, постъпила в сградата, следва да дадат всички собственици на имоти от сградата-етажна собственост.

III.             Сключване на индивидуални договори между  топлофикационното дружество и абонатите.

1.      На този етап е възможно да се търси решение за абонатите на топлофикационното

дружество с хоризонтална сградна инсталация, при което има няколко договора между страните.

-абонатът ще заплаща по договор за енергията за отопление (на имота) – измерена по топломера на имотаи дела за сградна инстлация.

-абонатът ще заплаща енергията за БГВ – по разликата в енергията измерена в търговския топломер и топломера монтиран на подгревателя за отопление.

-възможна е опция за въвеждане на плащане с предварително предплатена карта.

-необходими са промените в Наредбата за топлоснабдяването и ЗЕ, съобразени със  Закона за собствеността.

2.      Да се въведат подходящи стимули за прeустройстройства на вертикалните сградни инстлации при ремонтни дейности и подмяна на съществуващите вертикални щрангове с хоризонтални такива в отделните имоти.

IV.              Предложения за мерки при некоректно поведение от страна на потребителите на топлофикационното дружество, което ощетява живеещите в една етажна собственост.

 1. 1.      Задължителна проверка на заявените по-ниски прогнозни дялове в рамките на отоплителния сезон. Всеки заявил по-нисък от предходния отоплителен сезон прогнозен дял се задължава да осигури достъп до жилището си за проверката.
 2. 2.      Създаване на допълнителни механизми за контрол съвместно на Топлофикация София, ФДР и ЕС при заявяване на промяна на прогнозните дялове от клиент на топлофикационното дружество
 3. 3.      Нерегламентирано ползване на топлинна енергия -нужно е да се създаде работещ механизъм за установяване на злоупотреби чрез кражби на топлоенергия и осъществяване на ефективен контрол и налагане на  санкции (към настоящия момент няма данни за наложени санкции за кражба на топлоенергия от страна на МИЕТ).
 4. 4.      Фирмите за дялово разпределение да пломбират холендъра на регулиращата и/или спирателна арматура към входа и изхода (когато има такава) на отоплителните тела.
 5. 5.      Да се въведат мерки довеждащи до монтаж на водомери за БГВ във всяко жилище.

V.                Разделяне на измерването за отопление на имота и за подгряване на битово гореща вода (БГВ).

 1. 1.      Топлофикация да изготви програма за монтаж на допълнителните уреди в абонатните станции осигуряващи разделяне на измерването.
 2. 2.      Мярката ще осигури коректно измерване на използваната топла вода в сградата, а също така ще се осигури възможност за мониторинг на количествата топла вода използвани в сградата, което ще доведе до по-добър контрол с цел недопускане на злоупотреби.
 3. 3.      За потребители, които нямат монтирани индивидуални водомери, месечното количество изразходвана гореща вода да се заплаща на база 6 куб. м. за всеки обитател.  До поставянето на индивидуални водомери за БГВ, количествата гореща вода да се завишат за всяко тримесечие с по 1,0 куб. м. за всеки обитател.

VI.             Мерки за енергийна ефективност.

 1. 1.      Столична община подготвя пакет от проекти за саниране на най-често срещаните типове жилищни сгради в София от които етажните собственици могат да се възползват безплатно. Проектите обхващат и сградната инсталация.
 2. 2.      Безплатно издаване на разрешително за строеж за саниране на сгради
 3. 3.      Поставяне на топлоизолация на инсталациите за снабдяване с топла вода, топлофикационното дружество трябва да предприеме мерки за стимулиране на енергоефективните мерки.

VII.          Други.

1.      Опростяване на методиката за дялово разпределение, приложение към Наредбата за топлоснабдяването (МИЕТ)

2.      Да се опрости съществуващата към момента система за заплащане на равни месечни вноски. Абонатите да имат възможност целогодишно да заявяват метод на заплащане на равни месечни вноски (по сега действащите правила на топлофикационното дружество може да се заяви единствено месец август).

3.      Да се създадат допълнителни възможности в нормативна база за сключване на договори директно между топлофикационното дружество и ЕС.

4.      Чрез законово  регламентиране да се осигури техническа възможност за преносимост на данните от измервателните уреди /разпределители/ на клиентите с цел улесняване на Етажната собственост при избор на топлинен счетоводител. Ще се създаде истинска конкуренция на пазара и ще накара топлинните счетоводители да подобрят обслужването си.

5.      Предлагаме да се разгледа възможността за сключване на индивидуални договори между клиентите и фирмите за дялово разпределение със съответни ясно определени права, задължения и отговорности на двете страни.

6.      Да се разработи комуникационна стратегия  за информиране от „Топлофикация-София” ЕАД и топлинните счетоводители на потребителите на топлинна енергия за  техните права и задължения съгласно действаща нормативна уредба .

Предложенията свързани с изменение и допълнение на нормативната уредба следва да бъдат обект на формулиране и внасяне за разглеждане и приемане от компетентните държавни органи.

Обсъдени бяха и други предложения на участниците в заседанията, които Работната група включва като приложение.

Зафир Зарков:………………………………….

/Председател на Работната група/

Членове:

Валя Чилова……………………………………..

Екатерина Йорданова………………………..

Иван Илиев……………………………………….

Живко Дервенов………………………………..

Владимир Кисьов………………………………

Вили Лилков……………………………………..

Георги Кадиев…………………………………..

Панайот Бончев…………………………………

 • Лиляна Варкова казва:

  Азе искам въобще това АД!
  1. Насилват ме да сменям измерителни уреди! Излишен разход!Това ли е спестяването?
  2. Някакъв си ми обяснява, че ще бъдат разделени сметките за подгряване на водата и отопление! А сега не се ли отчитат отделно? Но са на обща счетов. партида! Инженери и филолози правят счетоводство!
  3. За такса „сградна инсталация“ – щранговете в моя апартамент са във външните стени! Познайте колко ме отопляват! Особено като съм в Канада от ноември до април! Нали платих 4.000 лихва за подгряване на топла вода колкото за басейн! И ме тртираха като олигофрен!
  4. За санираните жил.кооперации и външните апартаменти: нарочени са да поемат вс. разходи! A За какво беше санирането – 2.5 пъти по-скъпо от вътрешните апартаменти!
  5. Колко струва месечното отчитчне? От Топлофикация АД или от топлинния счетоводител? Когато ползваш топлинен счетоводител наказание ли е или предимство? Нямам ли право на избор? Това не е ли съглашателство за обиране на гражданите? направете отделни тарифи за отчитане според начина на отчитане. Ама това е много сложно и не може филолози да създадат алгоритъма!
  Помислете бърху това, иначе лятото в България прекарвам на вилата си – съвсем близо до Вас! Дали другите могат това: зимата извън Б-я, лятото – извън София?

  И въобще: Солидарност в здравепазването, в осигуряването, в разпределението на тока! В Топлофикация АД също! Много стана!

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*