Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Още за касирането на изборите в София

Административният съд в Пазарджик е отменил избора за кмет на село Априлци, Пазарджишко заради нередовно обявени за невалидни бюлетини.

Разбира се, изборите в София са друга работа. Решението в Априлци е заради 7 бюлетини, обърнали вота. В София става въпрос за десетки хиляди бюлетини. Но нека разкажа къде се намираме на този етап.
Миналият петък се състоя първото заседание на състава на Административен съд- София, гледащ делото по касиране на изборите за кмет на Столична община. Жалбоподателите  Георги Кадиев, Партия Зелените, Синята коалиция и Андрей Георгиев лично или чрез упълномощени адвокати представиха жалбите си. Ответната страна бе представена от адвокати и от председателя на ОИК.
Прави чест на Административен съд- София град, че е взел зелото присърце и то се гледа от председателя на съда съдия Панов. Аз очаквах по-скоро да прехвърлят това парещо дело на някой обикновен състав.
Решението на съдия Панов бе жалбоподатели и защита да представят допълнителни доказателства, както и да се изискат експертизи и данни от ЦИК по отношение прозрачност на бюлетините. Този петък, на 18 ноември от 09:30 е поредното заседание, на което отново ще присъствам и се надявам да има решение.
За себе си нямам никакво съмнение, че победата на ГЕРБ беше нечестна. Тези избори бяха фарс- и с лошата си организация, и с липсващите протоколи, и с разхвърляните бюлетини по кофи за боклук и в зала Универсиада, и с присъствието на депутати от ГЕРБ в самата зала. България няма нужда от такива избори, дори и ГЕРБ няма нужда. Това винаги се връща обратно, рано или късно. И ще направя всичко възможно, за да е рано. Да, аз бях победен на изборите в София, спор няма. Но не искам да бъда побеждаван по този начин, с лъжи, измами и нечестно броене.
Прилагам отдолу текста на жалбата си. Каквото и да реши съдът, това е само началото.
===========================================================

Чрез Общинска избирателна комисия София

                                    До Административен съд София-град

 

ЖАЛБА

От Георги Стоянов Кадиев

Кандидат на БСП за кмет на Столична община

 

Съдебен адрес: гр. София, ул. “Леге” 10, ет. 4

 

срещу:

РЕШЕНИЕ  от 26.10.2011 г. на Общинската избирателна комисия гр. София за избор на кмет на Столична община

 

           УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ,

 

В законноустановения срок обжалваме на основание чл.267, ал.1 от Изборния кодекс решение от 26.10.2011 г. на Общинската избирателна комисия на гр. София за избор на кмет на Столична община  поради допуснати нарушения при провеждането на изборите в гр. София и селищата на Столична община, които са от такъв характер, че водят до опорочаване волята на избирателите и до промяна на вота им, което пречи да бъде определен действителният резултат от избора.

Съображенията ми за горното са следните:

1.Изборите преминаха при изклюително лоша организация, за което говорят редица факти.

По време на изборния ден на 23.10.2011 г. пред изборните помещения на СИК в гр. София и селищата на Столична община имаше многобройно струпване на гласоподаватели, чакащи часове наред реда си, за да упражнят конституционно гарантиранато им право на глас. Една съществена част от дошлите да гласуват избиратели се отказваха от гласуване, поради дългото чакане. На практика едновременното произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове на една и съща дата – 23.10.2011г., разписаната в ИК процедура за произвеждане на избори, както и тежката организация на работата на СИК в изпълнение на дадените му Методическите указания от ЦИК, доведоха до невъзможност голяма част от гласоподавателите, дошли до избирателните помещения, да упражнят правото си на глас. Ето защо отчетеният изборен резултат за избор на кмет на Столична община  не отразява действителната воля на избирателите в гр. София и селищата на Столична община. На практика тежката процедура по провеждане на избори лиши от възможност хората, дошли да гласуват, да упражнят своя вот. Считам, че гореизложените факти относно струпването на гласоподаватели пред изборните помещения, дългото чакане и отказа на голям брой от дошлите да гласуват са ноторно известни на съда, тъй като същите бяха отразени в многократно излъчените информационни новинарски емисии от медиите в деня на изборите.

 Доказателствени искания: В случай, че съдът прецени, че не му е  ноторно известен фактът, че на 23.10.2011г. пред изборните помещения в назначените в Столична община СИК-ве е имало огромно струпване на избиратели, които часове наред са чакали да упражнят своя вот и поради дългото чакане голяма част от тях са си тръгвали, без да гласуват, то МОЛЯ да изискате от ЦИК Решение № 1331-ПВР/МИ София от 23.10.2011г., в мотивите на което се съдържат горните констатации, както и да ми допуснете 2-ма свидетели при режим на довеждане за установяване на  горните факти.

2. В нарушение на закона ЦИК удължи изборния ден на 23.10.2011 г. до 21,00 часа. Допуснатото нарушение само по себе си е съществено и води до опорочаване на изборния резултат.

С Решение № 1331-ПВР/МИ, София от 23.10.2011 г., ЦИК удължи изборния ден на територията на РБ до 20,00 часа. Непосредствено преди изтичане на 20,00 часа, с  второ Решение № 1336-ПВР/МИ, София от 23.10.2011г. ЦИК обяви края на изборния ден в 21,00 часа. Решение № 1336-ПВР/МИ, София от 23.10.2011 г. е НИЩОЖНО, къй като противоречи на закона. Разпоредбата на чл.26, ал.1, т.36 от ИК предоставя на ЦИК правомощие да обяви края на изборния ден след приключване на гласуването на територията на страната, но не по-късно от 20,00 часа т.е. самият законодател е поставил времево ограничение за провеждане на изборния ден като е посочил неговия край. От друга страна съгласно чл.33, ал.1, т.20 от ИК, ОИК обявява края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателните секции на територията на общината, също не по-късно от 20,00 часа.Тук отново законодателят е въвел времеви критерий за приключване на изборния ден и отново не по-късно от 20,00 часа.  Този критерий е въведен и с разпоредбата на чл.205, ал.10 от ИК, съгласно която часът на последното гласуване с подвижна урна не може да бъде по-късно от 20,00 часа.При системно тълкуване на Изборния кодекс категорично се откроява волята на законодателя относно крайният момент на приключване на  изборния ден – не по-късно от 20,00 часа. Едновременно с това разпоредбите на ИК не предоставят възможност ЦИК да удължава изборния ден извън 20,00 часа, при никакви обстоятелства. Незаконното удължаване на изборния ден води до промяна в резултата на гласуване. На практика всички лица, гласували във времето от 20,00 часа до 21,00 часа се явяват гласували извън изборния ден, поради което техните гласове са недействителни и не би следвало да бъдат броени при определяне на изборния резултат. Отделянето на тези гласове от останалите обаче е невъзможно, поради което несъмнено е налице опорочаване на целия изборен резултат. Не е възможно да се определи броят на избирателите, гласували извън края на изборния ден, както и техния вот. Ето защо сме изправени пред хипотезата, че до гласуване са допуснати избиратели извън уредения в ИК начин, което само но себе си води до неправилно отчитане на крайния изборен резултат.

3. Отчитането на изборните резултати и предаването на секционните протоколи в ОИК се извършва по начина и при условия, които компроментират верността на резултатите, установени в обжалваното решение на ОИК, а именно:

-изборните книжа на СИК не са пренесени от изборните бюра до ОИК по законноустановения ред и от необходимия брой членове на СИК при спазване на изискуемия квотен принцип. Това се доказва от приетите от ОИК секционни протоколи, в които установените от ОИК грешки са поправени, като сгрешените протоколи са подменени с нови и  преподписани от двама или един член на СИК, вместо от изискуемите съгласно Изборния кодекс минимум трима членове.

-липсата на организация при транспортирането на СИК заедно с изборните книжа е довело до това, че членове на СИК и изборните книжа са били задържани в секционните си бюра, след което членовете на СИК са отишли по домовете си, а непредадените в ОИК изборни книжа са оставени на съхранение на охраната. Такива случаи са налице с 13 броя СИК в район “Витоша” в 5 СОУ.

-струпването на голям брой представители на СИК пред и в зала “Универсиада” води до невъзможност членовете на СИК да съхраняват и предават изборните книжа. Същите са “зарязани” без надзор, оставяни на улицата, коридора и други помещения, което е грубо нарушение на Изборния кодекс.

-установени са грешно отразени резултати в почти 100% от секционните протоколи, което поставя под сериозно съмнение действителността на резултати, отразени в обжалваното решение на ОИК.

-поради лиса на 37 секционни протокола, ОИК ги съставя служебно на базата на съдържащите се в издадените от Изчислителния център разписки, които не са разписани от членове на СИК. Данните, съдържащите се в тези 37 протокола са недостоверни и безспорно се отразяват съществено на крайните резултати, в т.ч. и за изборите за кмет на Столична община и на разпределението на мандатите в СОС.

-над 100 протокола на СИК са подписани от по-малко от 50 % от членовете им, което е нарушение на Изборния кодекс и поставя под съмнение достоверността на резултатите.

-големият брой недействителни бюлетини също поставят под съмнение достоверността на резултатите. Недействителните бюлетини за избор на кмет са 11 703. В ромските секции недействителните бюлетини са повече от 30 % и за трите избора.

-присъствието на външни лица и боравенето им с изборните книжа е грубо нарушение на Иизборния кодекс. През цялата нощ на 23.10.2011г. /след приключване на изборния ден/ срещу 24.10.2011г. и през деня на 24.10.2011г., включително в помещението на зала „Универсиада”, при предаването на протоколите за избиране на кмет и общински съветници от Секционните избирателни комисии на Общинската избирателна комисия в Столична община са присъствали народните представители от ПП „ГЕРБ” – Станислав Стоянов Иванов и Иван Йорданов Божилов. Нещо повече, по време на целия си престой в залата,           същите са пренасяли чували с изборни материали, което съставлява правомощие единствено и само на членовете на СИК, съгласно ИК. Присъствието на тези лица и тяхните действия са отразени в излъчени новинарски емисии на Нова Телевизия в 19,30ч. на 25.10.2011г., както и в печатни материали в периода 24.10.2011г. – 26.10.2011г. С писмо-отговор  с вх. № 2313/26.10.2011г. до ЦИК председателят на ОИК Столична община е посочил, че на 24.10.2011 г. в зала „Универсиада” е било допуснато присъствие на горепосочените две лица, но в качеството им на пълномощници на градската организация на ПП „ГЕРБ”, като към писмото са приложени пълномощни. Присъствието на горепосочените народни представители от ПП „ГЕРБ”, макар и  в качеството им на пълномощници на градската организация на ПП „ГЕРБ” съставлява нарушение на чл.20, ал.7 от ИК и поражда основателно съмнение за точното отразяване на изборния резултат от СИК. Съгласно разпоредбата на чл.20, ал.7 от ИК на заседанията на ОИК, освен нейните членове могат да присъстват единствено  застъпници, при това по един за всяка политическа партия, коалиции от партии и инициативни комитети. Горепосочените лица не притежават качеството на застъпници на ПП „ГЕРБ”, поради което не попадат в кръга на лицата, за които законодателят е предвидил възможност да присъстват на заседанията на ОИК. Действително предаването и приемането на секционни протоколи от СИК на ОИК не представлява заседание на ОИК, но доколкото в Изборния кодекс не е предвидена възможност трети лица извън членовете на ОИК и СИК да присъстват в процеса на предаване и приемане на протоколите с резултатите от проведените избори, то нормата на чл. 20, ал. 7 от ИК следва да намери приложение тук по пътя на тълкуването. Още повече, че в ИК законодателят изрично е упоменал всички случаи, при които освен членовете на съответните комисии, трети лица извън тях могат да присъстват на места и при извършване на действия при произвеждане на избори. Единствено за пълнота следва да посоча, че Методическите указания на ЦИК също не предвиждат възможност при предаване и приемане на протоколите от СИК на ОИК да присъстват външни лица – представители на политически партии.

Доказателствени искания: 

  1. 1.       Моля Ви, на основание чл. 144 от АПК във връзка с чл.186 от ГПК да изискате от ЦИК Писмо–отговор на ОИК Столична с вх. № 2313/26.10.2011 г. по описа на ЦИК, заедно с приложените към него пълномощни.
  2. 2.       Моля Ви да изискате от Нова Телевизия запис на излъчена новинарска емисия в 19,30 часа на 25.10.2011 г. и да назначите СТЕ, със задача след като прегледа новинарския материал да изготви заключение, в което да посочи какво представлява емисията, присъстват ли горепосоченитге депутати в зала Универсиада, носят ли същите чували с изборни книжа, по кое време е заснета емисията. Моля съда да направи оглед на изпратения новинарски материал.

 

  1. 3.       Моля Ви, на основание чл.144 от АПК във връзка с чл. 186 от ГПК да ми дадете възможноскт да представя печатни материали, в които е отразено присъствието на горепосочените лица в изборната нощ в ОИК.

– От Протоколите на ОИК – Столична община за избор на кмет и общински съветници на 23.10.2011 г. в гр. София се установява, че са налице съществени разминавания при отчитане на изборните резултати. Така например намерените в урните бюлетини са с 508 броя в повече от броя на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци. Друг пример: Броят на записаните в протокола действителни гласове не е равен на сбора от броя на получените действителни гласове, разпределени по кандидатски листи от кандидатите. Освен това общият брой на действителните гласове не е равен на броят на получените действителни гласове, разпределен по кандидати за Кмет на гр. София. Тези несъответствия са съществени и обуславят извода, че изборните резултати не са вярно отчетени от съставените протоколи от СИК. Сам по себе си този факт, обуславя необходимостта от провеждане на нов избор за кмет и общински съветници на гр. София или най-малко ръчно преброяване на бюлетините в изборните чували и проверка на съставените от СИК протоколи.

Доказателствени искания:

Моля да задължите ОИК-Столична община да представи всички  приети от нея Протоколи за избор на кмет на Столична община от 23.10.2011 г. на СИК, както и съставените от нея служебни протоколи.  Моля да ми се даде възможност след запознаване с протоколите, послужили за основа на постановяване на решението на ОИК, да направя други възражения и искания по доказателствата.

Моля да назначите съдебно техническа експертиза като определите броят на вещите лица, които да бъдат включени в състава й и прецените специалностите им, с оглед обема на работа по поставената задача, както следва:

Вещите лица след като се запознаят с материалите по делото, извършат необходимите проверки в ОИК – Столична община и ЦИК, както и след като извършат ръчно преброяване на изборните бюлетини, използвани на 23.11.2011г. и въз основа на избирателните списъци да отговорят на следните въпроси:

1.1.             Колко броя назначени СИК има на територията на гр. София?

1.2.             Колко от назначените в гр.София СИК са предали на ОИК Протоколи за избиране на кмет на 23.10.2011г. в гр. София? Липсват ли протоколи – колко броя и от кои СИК?

1.3.             Вярно ли е отразил съответния СИК изборните резултати от преброяването на бюлетините в съставения от него протокол за избиране на кмет на 23.10.2011г. в гр. София? При отговора на този въпрос съдебно техническа експертиза да извърши ръчно преброяване на бюлетините, съхранявани в чувалите на съответния СИК, да извърши проверка на положените подписи в избирателния списък на съответната СИК и да съпостави резултатите от преброяването и списъците с отраденото в секционния протокол. В случай на несъответствия между намерени в чувала бюлетини и отразеното в секционния протокол, водят ли тези несъответствия до промяна в резултатите за избор на кмет на Столична община,  като се вземат предвид сумарно всички несъответствия?

1.4.             Извършените върху протоколите на СИК поправки на очевидни фактически грешки съответстват ли на намерените в чувала бюлетини и подписите в избирателните списъци? В случай, че не съответват направените поправки водят ли до промяна промяна в резултатите за избор на кмет на Столична община?

1.5.             За колко СИК са били съставени служебни протоколи? Отразените изборни резултати в съставените служебни протоколи водят ли до изменение на крайния изборен резултат за кмет на Столична община, отчетен от ОИК?

1.6.             Съответства ли общият брой на действителните гласове, отразен в Протокола на ОИК Столична община за избиране на кмет на 23.10.2011 г. в гр. София на сумата от сбора от разпределението на действителните гласове по кандидатски листи? Изпълнени ли са с точно всички контроли в Протокола на ОИК Столична община за избиране на кмет на 23.10.2011 г. в София? Ако има разлики откъде произтичат?

 

4. Налице са допуснати нарушения при съставяне и работа с избирателните списъци.

В нарушение на разпоредбата на чл. 64 от ИК от основните избирателни списъци за гласуване за общински съветници на гр. София на 23.10.2011г. бяха заличени стотици лица, които не отговарят на въведения в същата норма критерий за заличаване. В нарушение на закона в „Списъка на СИК на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци” при произвеждане на избори за общински съветници на гр. София на 23.10.2011 г. бяха  включени стотици гласоподаватели, които нямат настоящ адрес или адрес на пребиваване през последните 4 месеца преди датата на произвеждане на изборите извън Република България. Тези списъци не бяха предварително обявени на гласоподавателите и същите бяха поставени в невъзможност да проверят дали фигурират в тях, а при наличие на грешка, същата да бъде поправена. Така тези лица бяха изненадани от СИК в изборното помещение. В същото време по закон не е предвидена възможност в деня на изборите грешката да бъде поправена или лицето дописано в основния избирателен списък, дори и да отговаря на изискването на ИК за гласуване за общински съветници. Освен това голяма част от тези лица никога не са заявявали настоящ адрес извън РБългария. На практика тези гласоподаватели незаконно бяха лишени от право да гласуват. По отношение на тези лица бе допуснато нарушение Конституцията. Съгласно чл. 42 (1) от Конституцията гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа. Едновременно с това съгласно член 21, ал.1 от Всеобщата декларация за правата на човека (приета и провъзгласена с резолюция 217 а (III) на общото събрание на ООН от 10.12.1948 г.) всеки човек има право да участвува в управлението на своята държава пряко или чрез свободно избрани представители. Заличаването на лица, които отговарят на законовите изисквания за гласуване за кмет и общински съветници, от избирателните списъци за този вид избор,  съставлява грубо нарушение на конституционните права на тези избиратели и само по себе си води до опорочаване на изборите. По време на изборния ден в ОИК – Столична община, както и в ЦИК постъпиха множество такива жалби. Ако  неправилно заличените лица от списъците за гласуване биха гласували, то изборните резултати биха се променили съществено. Освен това необходимо е да се посочи, че т.нар. „забранителене списък” не бе посочена причината за включване на дадено лице в списъка.

Доказателствено искане: Молим Ви, да назначите СТЕ, по която вещите лица да проверят във всяка секция, назначена на територията на  гр. София, лицата, включени в съставения за всяка секция Списъци на заличените лица, които нямат право да гласуват за общински съветници и кмет на Столична община на 23.10.2011 г., имат ли регистриран настоящ адрес на територията на съответната секция и  от която дата е същия? Какъв е общия брой на неправилно включените в този списък лица? Общият брой на неправилно заличените лица би ли повлиял на изборния резултат за кмет на София? При изпълнение на тази задача, вещите лица да извършат проверка за регистрацията на лицето от списъка в служба ЕСГРАО в съотвения район и в съответното РУ на МВР.

-Съмнения за опорочаване на изборния процес възникват от неяснотата как и на какво основание са регистрирани на един адрес огромен брой гласоподаватели. Например:в район „Връбница” секция № 020 – 630 избиратели, в секция № 019-61 избиратели, а в секция № 022-87 избиратели. Особено фрапиращ е случая в район „Надежда – I част”, бл. 127, вх. „В” в секция № 005  са записани 444 гласоподаватели.

-преструктурирането на избирателните секции, промените в местонахождението на други, без предварително уведомяване, затрудни голяма част от избирателите, особено възрастните и болни хора. Такива примери има в райин „Красно село” , район „Витоша” и други.

-окрупняването на избирателни секции и включването в тях на 1000 и повече избиратели, при положение, че се провеждат два различни по вид избора, предопредели изключителните затруднения в работата на СИК по създаване реална възможност на избирателите да упражнят правото си на глас, както и при преброяване на гласовете.

-има избирателни списъци, с които е регистрирано гласуването и които не са предадени, заедно с другите изборни книжа, както е законовото изискване.

    5. Допуснати са нарушения на Изборния кодекс при учредяването на избирателните комисии и попълването на съставите им. Неизвестно защо не бяха назначени Районни избирателни комисии за провеждане на избора на Президент и вицепрезидент, а изборите се реализириха само от Общински избирателни комисии, които съгласно Изборния кодекс са компетентни да провеждат само местните избори. Съставите на назначените ОИК не отговарят на разпоредбите на чл. 31 от Изборния кодекс. Неизвестно защо ОИК София има 41 членове при норма по закон 19 члена плюс по един член от квотата на парламентарно представените в ЕП на ЕС партии.  В този смисъл начинът на структуриране на ОИК и състава й поставя под съмнение компетентността й на орган и валидността на изборните резулатати.

6. Изборите се проведоха в условията на напрежение и страх. Опити за сплашване на гласоводавателите на БСП имаше много. Един от тях е извършеното нападение в края на изборния ден над клуба на БСП в район „Слатина” с бутилки с бензин / коктейл „Молотов”/ и само случайността не доведе до опожаряване на клуба и жилищните помещения наоколо.

Считам, че предвид посочените нарушения изборът за кмет на Столична община не отговаря на действителните резултати.

Ето защо Ви моля  да постановите решение, с което да обявите за недействителен избора за кмет на Столична община, а ако счетете, че същият не е недействителен, но установите резултати различни от отразените в протокола на ОИК за този избор, да отмените решението на ОИК от 26.10.2011г. за избор на  кмет на Столична община и върнете книжата на ОИК- гр. София за обявяване на действителните резултати.

ДОКАЗАТЕЛСТВА:

Към жалбата прилагам копия от следните писмени доказателства

1. Жалба до ЦИК от Градския предизборен щаб на БСП  гр. София с вх. № 2201/24.10.2011 г.

2. Жалба до ЦИК от Градския предизборен щаб на БСП гр. София с вх. № 2177/24.10.2011 г.

3. Сигнал до ЦИК от Николай Йорданов Белалов -кандидат за общински съветник от 31.10.2011 г.

4. Копие от Протокол за предаване и приемане  на изборни книжа и материали на ОИК до ЦИК от 26.10.2011 г. в 12,20 часа.

5.Сигнал до ОИК от Калин Симеонов Ташев, наблюдател от ГИСДИ с № 3265/13.10.2011 г.

6.Жалба до ОИК от Лорида Трендафилова Будева, представител на БСП в район “Надежда”.

7.Жалба до ОИК от Николай Белалов – кандидат за съветник на БСП.

8.Сигнал до ОИК от Николай Йорданов Белалов – кандидат за общински съветник.

9. Жалба до ОИК от Лъчезар Ганев, застъпник на БСП .

10. Жалба до ОИК от Петър Колев Колев, представител БСП

11.Жалба до ОИК от Моис Нисим Кохенов , представител на БСП

12. Жалба до ОИК от Надка Лекова Гьорева

13. Жалба до ОИК от Ваня Иванова Маджурова

14.Жалба до ОИК от Спаска Русева Езерска

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Копие от жалбата за ОИК

С уважение:

Георги Кадиев

Категория: Блог

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*