Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Предложения за закона за офшорките

Заедно с колегата Румен Гечев внесохме поправки в закона за офшорните фирми, който предстои да се гледа на второ четене.
Предложенията ни разширяват обхвата на офшорни фирми, за които има ограничения до участие в ключови за обществото сфери, като са включени дружества дъщерни на офшорни фирми. Добавили сме и нови 4 сфери, където смятаме, че е необходимо да има повече прозрачност като социологическите агенции, производителите на енергия от ВЕИ, както и одиторите и независимите оценители.

Целият текст на предложението ни:

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Георги Кадиев и Румен Гечев – народни представители от ПГ на КБ

ОТНОСНО: Второ четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици с  354-01-64внесен от Министерски съвет на Република България на 15.10.2013г.  и приет на първо четене на 20.11.2013г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 79, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам промени в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици:

§1. В  чл. 3 се изменя така:

  1. Първото изречение се изменя така:

„Дружества регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, техни дъщерни дружества, както и дружества в собствеността на които участват дружества регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, независимо от процента на участие и броя на акциите или дяловете, които притежават, не се допускат нито пряко, нито косвено до:

2. добавят се нови точки 21, 22, 23 I 24 с текст:

21. участие в социологическа агенция и лице изготвящо и публично предоставящо изследвания на общественото мнение

22. участие в лице, извършващо дейности по Закона за независимия финансов одит

23. участие в лице, извършващо дейности по Закона за независимите оценители

24. участие в лице, извършващо дейности по Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата

§2. В чл. 4 думите „по ал.3” се заменят с „по чл.3”

 

Георги Кадиев

Румен Гечев

народни представители от ПГКБ

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*