Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Промени в закона за офшорките, не позволяващи нови случаи Карадере и Лафка

Мотиви

към проекта на Закон за изменение и допълнение на

закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Законът за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици беше приет преди няколко месеца с идеята да направи по-прозрачна икономическата среда в страната, особено в ключови сфери за българската икономика. До голяма степен тези сфери и необходимостта от повече публичност са в стратегически отрасли на икономиката, които биха засеганали голям брой хора, от друга страна са дейностите, където икономическите дейности се допират до политическия живот – директно или косвено.

В съзнанието на обществото законът се свързваше с опита за покупка на един от пенсионните фондове от офшорна фирма. Въпреки че законът беше приет съвсем наскоро, в обществото вече имаше няколко случая, които показаха, че списъкът на обхванатите от закона ограничения не бива да се възприема като окончателен, а трябва да се актуализира и допълва според възникващите нужни в обществото.

Така предложените промени в закона обхващат три нови сфери, важни за икономическата среда в страната, където е необходимо гарантирането на повече прозрачност.

От една страна това е предложението държавата, общините, както и държавните и общински фирми, да не могат да влизат в договрни отношения с офшорни фирми с неясна собственост. Това ще намали съмненията за корупция и задкулисие при обществените поръчки, в допълнение с вече заложените ограничения за участие в приватизация, продажба на имоти и концесии. Тази промяна стана необходима след като в обществото стана ясно, че офшорна фирма с неясен собственик, свързвана в обществото с Булгартабак-Холдинг, сключва договори с всички големи общини в страната за наемане на множество търговски обекти, като така влияе на свободната търговия и става ключов наемател за много от общините.

От друга страна е предложението фирми с неясен собственик да не могат да получават клас А, Б, В или приоритетен инвестиционен проект  по закона за насърчаване на инвестициите. Самата идея за ключови инвеститори в страната, създаващи работни места и правещи големи инвестиции, върви ръка за ръка с идеята за стабилност на инвестициите в страната, което е в пълно противоречие с анонимността на собствениците на тези инвеститори. Случаят с инвеститорите в „Карадере” е само илюстрация на необходимостта от тази законова промяна.

Третата предложена промяна касае публичните дружества в страната. Законовата възможност публични дружества да бъдат придобивани от фирми с неясен собственик е притеснителна, тъй като създава предпоставки за спекулации и скрита собственост. В публичните дружества участие имат и не малък брой физически лица, пенсионни фондове, банки и запазването на прозрачността в тази сфера е предпоставка за по-доброто гарантиране на средствата на българските граждани както директно, така и индиректно чрез банковите влогове и пенсионните фондове.

Считам, че предложените промени ще допринесат за по-голяма публичност и прозрачност на икономическите отношения в тези сектори и ще допринесат за ръст на общественото доверие в тези сфери на обществения живот.

 

ЗАКОН

за изменение и допълнение на

ЗАКОНА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУЖЕСТВАТА, РЕГИСТРИРАНИ В ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ, СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ЛИЦА И ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ

В сила от 01.01.2014 г.

Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2014г.

§1. В чл. 3 се правят следните изменения:

  1. Досегашният текст на чл. 3 става ал. 1 и добавят нови т. 29 и 30 с текст:

„29. влизане в договорни отношения с държавата и общините, както и с държавни или общински предприятия и търговски дружества и дъщерните им такива с над 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала им

30. придобиване на сертификат за клас инвестиция клас А, клас Б, клас В или определяне като приоритетен инвестиционен проект по закона за насърчаване на инвестициите”

2. Създава се нова ал. 2 с текст:

„Акционерите в публичните дружества по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, са длъжни да оповестяват информация за техните действителни собственици”

§2. В чл. 5 се добавят т. 15, 16 и 17 с текст:

„15. член 3, т. 29 – отказва се сключването на договори, съответно обявява се недействителност на вече сключени договори

16. член 3, т. 30 – отказва се придобиване на сертификат за клас инвестиция клас А, клас Б, клас В или определяне като приоритетен инвестиционен проект по закона за насърчаване на инвестициите, съответно се отнема, в случаите, когато инвеститорът вече е получил такъв клас.

17. член 3, ал.2 – обявява се недействителност на сделката по придобиване на акциите; при обявяване на сделката за недействителна не се дължи връщане на полученото по придобиването, както и компенсации и обезщетения

Заключителни разпоредби

§3. Създава се нов §9 с текст:

„§ 9. (1) Лицата, за които се прилагат забраните по чл. 3, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на закона в 6-месечен срок от влизането в сила на промените.

(2) След изтичане на срока по ал. 1 за лицата, които не са привели дейността си в съответствие с изискванията на закона, се прилага чл. 5.”

Законопроектът е подписан от Георги Кадиев, Георги Анастасов, Страхил Ангелов, Таско Ерменков и Петър Мутафчиев

photo 1(2) photo 2b photo 3 photo 4b

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*