Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Промени в Закона за референдумите

В предизборната кампания бях поел ангажимент, че ще внеса промени в Закона за референдумите. Внесох такива корекции между първо и второ четене на Закона. Предложенията ми ще направят инициирането на референдуми по-лесно, ще улеснят условията за валидността им, ще въведат е-гласуване и ще предотвратят политическата намеса в определянето на въпросите.Listovka ZID referendumi 1

Listovka ZID referendumi 2 Listovka ZID referendumi 3 Listovka ZID referendumi 4

Текстът на предложените промени можете да прочетете по-долу:

На основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам промени в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

 

 • 1. Съществуващият текст на §2 става точка 1 и се създава нова точка 2 с текст:
 1. В чл. 9 ал. 2 текстът „91а, чл. 103,“ се заличава и се добавят нови точки 6 и 7 с текст:

„6. засягащи права на български граждани

 1. засягащи националната сигурност“

 

 

 • 2. Създава се нов §2а с текст:

„В чл. 10 се правят следните изменения:

 1. В ал. 1, т. 1 изразът „една пета“ се заменя с „една шеста“
 2. В ал. 1, т. 4 изразът „една пета“ се заменя с „една десета“
 3. В ал. 1, т. 5 изразът „събрал не по-малко от 200 000 подписа на граждани с избирателни права“ се заменя с „събрал не по-малко от 75 000 подписа на граждани с избирателни права”. И се добавя изречение второ с текст: „Подписите на граждани с постоянна адресна регистрация от една област не могат да представляват повече от 50% от всички подписи.“
 4. В ал. 2 числото „500000“ се заменя с „200000“ И се добавя изречение второ с текст: „Подписите на граждани с постоянна адресна регистрация от една област не могат да представляват повече от 50% от всички подписи.“

 

 

 • 3. Съществуващият текст на §3 става точка 1 и се създава нова точка 2 с текст:
 1. Чл. 13, ал. 6 се изменя така:

„(6) Народното събрание, след съгласуване с вносителите по чл. 10, може да редактира, без да променя смисъла на съдържащия се в предложението въпрос или въпроси, както и тяхната поредност. В случай, че не може да се постигне съгласие между водещата комисия в Народното събрание и вносителите в срока по чл. 13 ал.8, текстът и поредността на въпросите се одобряват от Конституционния съд.“

 

 

 • 4. Създава се нов §5а с текст:

Създава се нов чл. 16а с текст:

Чл. 16а. (1) На национални и местни референдуми може да се гласува с бюлетина чрез обособените секции в страната и чужбина, както и дистанционно по електронен път чрез електронен подпис или чрез Персонален идентификационен код, издаден от Националната агенция за приходите.

(2) Електронното гласуване е равностойно и се произвежда съвместно с гласуването с хартиени бюлетини на основата на всеобщо, свободно, равно, тайно и пряко избирателно право.

(3) За електронното гласуване са задължителни общите изисквания, които се отнасят до гласуването с хартиени бюлетини.

(4) Гражданите гласуват по избор или само електронно, или само с хартиени бюлетини.

 

 

 • 5. Създава се нов §5б с текст:

В началото на чл. 17 ал. 1 се добавя изразът „При гласуване с хартиени бюлетини“

 

 

 • 6. Създава се нов §5в с текст:

Създава се нов чл. 17а с текст:

Чл. 17а. (1) Всеки български гражданин с право на глас може да гласува на национален и местен референдум дистанционно по електронен път.

 • Всеки, който желае да гласува по електронен път подава заявление за това по електронен път не по късно от две седмици преди провеждането на референдума
 • ) Когато е получено заявление за гласуване по електронен път по ал. 3 избирателят се заличава от избирателния списък по постоянен адрес от общинската администрация по постоянен адрес, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за заличаването – „подадено заявление за електронно гласуване“.
 • Гласът на всеки гласоподавател, гласувал по електронен път, се отчита в избирателния район по постоянния му адрес.

 

 

 • 7. Създава се нов §5г с текст:

Създава се нов чл. 17б с текст:

Чл. 17б. (1) Всеки гласоподавател, гласуващ по електронен път, се идентифицира, като в специализирана софтуерна система въведе име, презиме, фамилия, ЕГН, постоянен адрес и електронен подпис или Персонален идентификационен код, издаден от Националната агенция за приходите.

(2) Софтуерната система дава възможност на избирателя да прочете въпроса или въпросите, на които гласоподавателят трябва да отговори и дава възможност за избор между две хоризонтално поставени оградени полета с надписи „да“ и „не“ в тях.

(3) Думите „да“ и „не“ се изписват с еднакъв едър шрифт.

(4) В случаите, в които референдумът се произвежда с повече от един въпрос, всички въпроси се изписват последователно, като поредността следва поредността на хартиената бюлетина.

(5) В случаите, в които референдумът се произвежда с повече от един въпрос, гласоподавателят не е длъжен да отговори на всички въпроси.

 

 

 • 8. Създава се нов §5д с текст:

В началото на чл. 18 ал. 1 се добавя изразът „При гласуване с хартиени бюлетини“ и продължава съществуващият текст.

 

 

 • 9. Създава се нов §5е с текст:

Създава се нов чл. 19а с текст:

Чл. 19а. Глас, подаден по електронен път, е недействителен, когато не е отбелязан отговор на нито един въпрос, поставен на референдума.

 

 

 • 10. Създава се нов §5ж с текст:

В чл. 23 се правят следните изменения:

 1. Ал. 1 се изменя така:

„Предложението, предмет на рефендума, е прието, ако в гласуването са участвали не по-малко от 25 на сто от гражданите с избирателни права и ако с „да“ са гласували повече от половината от участвалите в референдума избиратели“

 1. Ал. 3 се изменя така:

„Когато в гласуването са участвали по-малко от 25 на сто от гражданите с избирателни права, но повече от 15 на сто от гражданите с избирателни права и ако с „да“ са гласували повече от половината от участвалите в референдума, предложението, предмет на референдума, се внася в Народното събрание, което в тримесечен срок се произнася по въпроса на референдума. Народното събрание може да отхвърли решението от референдума с квалифицирано мнозинство от две трети от всички народни представители.“

 

 

 • 11. Създава се нов §5з с текст:

„В чл. 26 се правят следните изменения:

 1. В ал. 2 се добавя нова т. 4 с текст:

„4. Засягащи права на български граждани“

 1. Създава нова ал. 5 с текст:

„Решения на местен референдум не могат да отхвърлят или да противоречат на закони или решения на Народното събрание, както и на решения на Министерски съвет по въпроси с национално значение.“

 

 

 • 12. Създава се нов §5и с текст:

„В чл. 27 се правят следните изменения:

 1. В ал. 1, т. 1 изразът „една пета“ се заменя с „една шеста“
 2. Ал. 1 т. 3 се изменя така: „инициативен комитет с подписите на не по-малко от една четирийсета от гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на съответната община, район или кметство към момента на вписване на предложението в регистъра, но не повече от 15000 подписа.“
 3. Ал. 2 се изменя така:

„(2) Общинският съвет приема решение за произвеждане на местен референдум, когато това е поискано от инициативен комитет с подписка, съдържаща подписите на не по-малко от една двайсета от гражданите с избирателни права в съответната община, район или кметство, но не повече от 30000 подписа, и не противоречи на ограничението по чл. 26, ал. 2.

 1. Ал. 3 се изменя така:

„(3) Ако в срок до два месеца след обявяване на решение на общинския съвет инициативен комитет с подписка, съдържаща подписите на не по-малко от една трийсета от гражданите с избирателни права на съответната община, но не повече от 20000 подписа, поиска да се произведе референдум за одобряване на решението, кметът на общината определя датата на референдума. Референдумът трябва да се произведе в срок до два месеца от постъпване на искането. Когато в едногодишен срок от датата на решението на Общинския съвет предстоят избори или е насрочен друг референдум, референдумът и предстоящите избори се произвеждат на една и съща дата.“

 

 

 

 • 13. Създава се нов §5й с текст:

„В чл. 30 ал. 4 се добавя изречение второ с текст: „Когато в едногодишен срок от датата на решението на Общинския съвет предстоят избори или е насрочен друг референдум, референдумът и предстоящите избори се произвеждат на една и съща дата.“

 

 

 • 14. Създава се нов §5к с текст:

Чл. 31 се изменя така:

Чл. 31 (1) Общинският съвет може да редактира, след съгласуване с вносителите по чл. 27, без да променя смисъла на съдържащия се в предложението за произвеждане на местен референдум въпрос или въпроси, както и тяхната поредност. В случай, че постоянните комисии на Общинския съвет и вносителите не достигнат до съгласие за текста и поредността на въпросите в срока по чл. 30 ал 2, окончателно решение се взима от съответния административен съд.

(2) Ако общинският съвет установи, че въпросът е незаконосъобразен, с мотивирано решение отказва произвеждането на местен референдум.

(3) Общинският съвет може с мотивирано решение да не приеме предложението за произвеждане на референдум, с изключение на случаите по чл. 27, ал. 2, при условие че са налице изискванията на чл. 26, ал. 2 и ал. 5

 

 

 • 15. Създава се нов §6а с текст:

„Чл. 41 се изменя така:

Чл. 41 (1) Общинската комисия за референдумите обобщава данните от произведения референдум и обявява резултатите от гласуването.

 • Предложението, предмет на рефендума, е прието, ако в гласуването са участвали не по-малко от 25 на сто от гражданите с избирателни права и ако с „да“ са гласували повече от половината от участвалите в референдума избиратели.
 • Ако предложението, предмет на референдума, не е прието, местен референдум по същия въпрос може да бъде иницииран не по-рано от две години от датата на произвеждането му.
 • Когато в гласуването са участвали по-малко от 25 на сто от гражданите с избирателни права, но повече от 15 на сто от гражданите с избирателни права и ако с „да“ са гласували повече от половината от участвалите в референдума, предложението, предмет на референдума, се внася в Общинския съвет, който в двумесечен срок се произнася по въпроса на референдума. Общинският съвет може да отхвърли решението от референдума с квалифицирано мнозинство от две трети от всички народни представители.“

 

 

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

 • 16. В края на §7 точката се поставя запетая и се добавя текстът: „с изключение на параграфи §5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5е, които влизат сила от 01.06.2016г.

 

 

 

 • 17. Създава се нов §8 с текст:

„§8. Създава се нов §6 с текст:

 • 6. Централната избирателна комисия в срок до 01.06.2016г. приема процедурите за провеждане на електронно гласуване при национални допитвания и референдуми и изгражда електронна система за гласуване, която:
 • осигурява лесен и разбираем достъп до механизмите и начините за електронно гласуване, включително улеснен достъп за гласоподавателите със специфични физически потребности;
 • предлага на избирателите “он-лайн” инструкции за необходимите действия при осъществяване на електронното гласуване;
 • осигурява непрекъсната служебна връзка с регистъра за електронно гласуване;
 • гарантира, че само притежаващите активно избирателно право и надлежно регистрирани избиратели могат да гласуват;
 • гарантира, че гласуващите дистанционно гласоподаватели няма да имат допълнителни разходи извън обичайните разходи за комуникация по интернет или цифров телефон;
 • осигурява надеждна и бърза идентификация на самоличността на гласоподавателите;
 • осигурява еднаква по обем и качество информация за всеки от поставените на референдум решения;
 • гарантира тайната на гласуването и съответно на свободното волеизявление на гласоподавателите;
 • предотвратява купуването и манипулирането на гласове, както и всяко друго нерегламентирано влияние върху изборния процес;
 • осигурява възможност за лесна навигация на потребителския софтуер;
 • не изисква от избирателя специални умения извън онези, необходими за използване на интернет;
 • позволява използване на стандартни браузери при гласуване чрез интернет терминали;
 • осигурява възможност за електронно подаване на гласа за не повече от три минути;
 • гарантира, че всеки избирател подава само един глас за всеки вид избор, и че всеки глас се съхранява и преброява точно един път;
 • съответства на най-висок клас стандарти за качество и устойчивост на използваните апаратни и програмни средства;
 • осигурява максимална надеждност срещу външни смущения и неразрешен достъп, включително срещу хакерски атаки;
 • в случай на прекъсване на изборния процес поради възникване на непреодолими външни пречки съхранява данните от гласуването и позволява продължаването му след отстраняване на пречките;
 • позволява обобщаване на резултатите и изпращането им в електронен вид на районните избирателни комисии и на Централната избирателна комисия веднага след приключване на гласуването;
 • осигурява цялост и секретност на прехвърляната информация чрез криптиране на данните и защита на комуникационните връзки;
 • поддържа електронен дневник на изборния процес с отбелязване на всички възникнали особености и отклонения от предвидения режим;
 • гарантира лесна поддръжка на апаратните средства и бързо отстраняване на възникнали технически неизправности;
 • позволява наблюдение на изборния процес от независими упълномощени органи;
 • позволява одит и проверка от страна на упълномощени органи;“

 

 

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*