Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Сигнали относно заем от Общинска банка на сина на Андрей Иванов до г-жа Фандъкова и комисията за конфликт на интереси

До: г-жа  Йорданка Фандъкова

Кмет на Столична община                                              

 г-н    Елен Герджиков

Председател на Столичен Общински Съвет

СИГНАЛ

Относно:  Проверка на факти и обстоятелства при отпускането на кредит от «Общинска банка» АД.

 

Уважаема г-жо Фандъкова,

Уважаеми г-н Герджиков,

 

Моля да възложите извършване на обстоятелствена проверка на факти и обстоятелства около отпускане на кредит на 30.09.2011 от “Общинска банка” АД на фирма “96 Агрогруп” ООД, ЕИК 123028440, мажоритарна собственост на “БМА-2009” ЕООД с управител и едноличен собственик на капитала г-н Бранимир Андреев Мирчев, син на г-н Андрей Мирчев Иванов, общински съветник от ГЕРБ в СОС.

 

Моля да отговорите на следните въпроси:

 

–      Точни дати на подаване на искане за кредит, дата на отпускане на кредита, период и лихвен процент по кредита?

–      Размер и обезпечение на кредита?

–      Какви имоти са приети за обезпечение по кредита. Кога е направена оценката на тези имоти и какъв е нейния размер?

–      Тъй като Общинска банка АД е под особен надзор на БНБ от 2007, има ли становище на „Банков надзор“ при БНБ, и какво е то?

–      Спазени ли са всички нобходими процедури съгласно действащите вътрешни правила за одобрение и отпускане на кредити?

 

Наше основно призвание като общински съветници е да работим за утвърждаване авторитета и доверието в Столичния общински съвет. Затова настояваме поставените от нас въпроси да получат бързо ясен и категоричен отговор.

 

С уважение,

 

Жельо Бойчев ………………………..           Милка Христова………………………..

Румен Георгиев………………                     Росен Малинов …………………….

Альоша Даков…………………                    Анна Байчева………………….

Георги Кадиев   ………………………            Георги Свиленски ……………….

Борислав Борисов…………………….            Калоян Паргов …………………….

Борис Цветков………………………              Иван Мечков………………..

Владимир Данев………………………           Орлин Ваташки ………………..

Панайот Бончев ………………………

 

До     Комисията за предотвратяване и  установяване на кофликт на интереси

Чрез: Комисията за предотвратяване и установяване на кофликт на интереси към  Столичния общински съвет

СИГНАЛ

От Жельо Иванов Бойчев ЕГН…, Милка Христова Христова ЕГН, Калоян Драгомиров Паргов ЕГН, Румен Николов Георгиев ЕГН, Георги Стоянов Кадиев ЕГН , Альоша Маков Даков ЕГН , Анна Николаева Байчева ЕГН, Борислав Янков Борисов ЕГН, Борис Цветков Цветков ЕГН, Росен Малинов Малинов ЕГН, Иван Николаев Мечков ЕГН, Георги Страхилов Свиленски ЕГН, Владимир Димитров Данев ЕГН , Орлин Георгиев Ваташки ЕГН  и Панайот Андреев Бончев – общински съветници, адрес гр.София, ул. „Леге“ 10, ет.3, тел. 987 20 86

 

Основание: чл. 24, ал.1 от закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

Относно: Установяване конфликт на интереси на Андрей Мирчев Иванов в качеството му на председател на Столичния общински съвет.

 

 

Уважаема комисия,

В “Общинска банка” АД Столична община е мажоритарен собственик на капитала. Столичния общински съвет има правомощията да упражнява правата на собственик на акциите в общото събрание на банката, в т.ч. да предлага и формира дневния ред на общото събрание и да предлага и освобождава членове на надзорния съвет на “Общинска банка” АД.

Г-н Андрей Иванов в качеството си на председател на Столичния общински съвет съгласно решение № 451 от 14.07.2011г. на СОС е трябвало в едноседмичен срок да отправи до Управителния и Надзорния съвет на „Общинска банка” АД искане за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на банката. Едва на 02.08.2011 год. с писмо изх. № 2600-4854 е отправено искане за свикване на извънредно общо събрание на акционерите при дневен ред съгласно решение № 451 от 14.07.2011г. на СОС. Посочения в писмото срок е по-кратък от визирания в чл.223, ал.5 от Търговския закон и вследствие на това Търговския регистър отказва да впише поканата за свикване на извънрено общо събрание на акционерите. Това по същество е поредния провален опит на столичния общински съвет да си върне контрола и управлението в “Общинска банка” АД.

Паралелно с това се оказва, че е вървяла процедура по одобрение и отпускане на банков кредит от “Общинска банка” АД на “96 Агрогруп”ООД с ЕИК 123028440. Търговското дружество “96 Агрогруп”ООД е собственост на “БМА-2009” ЕООД с управител и едноличен собственик на капитала г-н Бранимир Андреев Мирчев, син на г-н Андрей Мирчев Иванов, общински съветник от ГЕРБ и председател на Столичния общински съвет. На 30.09.2011год. същото търговско дружество сключва договор за банков кредит с “Общинска банка” АД. След справка в имотния регистър по партидата на дружеството кредитополучател се установява, че като обезпечение на кредита дружеството е предоставило за ипотекиране определени имоти. Предвид ниската приблизителна оценка на тези имоти и паралелното с кредитната процедура упражняване на правомощията на Андрей Иванов като председател на СОС са налице основания и данни за конфликт на интереси.

Молим да извършите проверка и да установите налице ли е и съществува ли конфликт на интереси във връзка с правомощията на Андрей Мирчев Иванов в качеството му на председател на Столичния общински съвет и предоставения кредит от “Общинска банка” АД на търговското дружество“96 Агрогруп”ООД с едноличен собственик на капитала г-н Бранимир Андреев Мирчев, син на г-н Андрей Мирчев Иванов.

 

Приложение:

  1. Копие от Решение № 451 от 14.07.2011г. на СОС;
  2. Копие от питане вх.№ 9300-321 от 07.09.2011г. относно: Изпълнение на решение №451 от 14.07.2011г. на Столичния общински съвет за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка”АД.
  3. Копие на писмен отговор, включен като точка номер 2 в заседание № 98 на 06.10.2011година;
  4. Копие на сигнал с вх. №….. до Кмета на Столична община и Председателя на Столичния общински съвет с искане за проверка на факти и обстоятелства при отпускането на кредит от «Общинска банка» АД.

 

Жельо Бойчев ………………………..           Милка Христова………………………..

Румен Георгиев………………                     Росен Малинов …………………….

Альоша Даков…………………                    Анна Байчева………………….

Георги Кадиев   ………………………            Георги Свиленски ………………

Борислав Борисов…………………….            Калоян Паргов …………………….

Борис Цветков………………………              Иван Мечков………………..

Владимир Данев………………………           Орлин Ваташки………………..

Панайот Бончев ………………………

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*