Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Сигнал до Комисията за конфликт на интереси за участието на Диков и Петлешков в управлението на частна фирма

До г-жа Катя Станева

и.д. Председател на КПУКИ

СИГНАЛ

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На 10 юли 2013г. в средствата за масова информация бяха изнесени данни, според които главният архитект на Столична община г-н Петър Иванов Диков е управител на частна фирма „Арх Ком Про” ООД и притежава дялове в нея.

Моя проверка в Търговския регистър към този момент потвърждава този факт. В изказване на г-н Диков във в-к Труд от 12 юли 2013 той потвърждава, че действително фигурира в управлението на тази търговска фирма до средата на 2013. Дори и да е подал заявление за излизане от управление на тази фирма, законът не прави разлика между формално и фактическо управление. Съответно от законова гледна точка г-н Диков е управител на  „Арх Ком Про” ООД допреди около месец.

Г-н Диков заема поста гл. архитект на Столична община от 2005г, а т. 58 от Класификатора на длъжностите в администрацията класифицира тази длъжност като държавен служител. Чл. 7 ал. 2 от Закона за държавния служител забранява държавните служители да бъдат членове на органи на управление на търговско дружество или кооперация. Чл. 27 от същия закон задължава лицата с недопустимост по чл. 7 ал. 2 да уведомят органа на назначаването в 7 дневен срок. Въпреки това г-н Диков заема този пост и продължава да е управител на частна фирма в продължение на години, нарушавайки Закона за държавния служител, според който по чл. 103 ал. 1 се  незабавно освобождаване от длъжност при такава несъвместимост. Това е и пряко нарушение на чл. 13 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Идентична е ситуацията и с г-н Димитър Петлешков, директор дирекция „Транспорт” в Столична община, за когото проверка в Търговския регистър потвърждава, че е регистриран като едноличен търговец с регистрирана фирма ЕТ „Димитекс – Димитър Петлешков”. Директорите на дирекции в Столична община са държавни служители съгласно т. 117 от Класификатора на длъжностите в администрацията и регистрацията му като едноличен търговец е напълно недопустимо докато е служител в Столична община съгласно чл. 7 ал. 2 от ЗДС, както и съгласно чл. 5 и чл. 13 от ЗПУКИ.

И в двата описани по-горе случаи освен явно нарушение на ЗДС става дума и за потенциален конфликт на интереси. Г-н Диков освен гл. архитект на Столична община е и управител на фирма, в чиято сфера на дейност е „упражняване на независим строителен надзор”. Това е нарушение на чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и хипотетично позволява извършване на редица престъпления като търговия с влияние за одобряване на строителни проекти срещу извършване на строителен надзор от “Арх Ком Про” ООД. Заемането на двете длъжности противоречи на чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

По аналогичен начин г-н Димитър Петлешков, освен директор дирекция „Транспорт” в Столична община е и едноличен търговец, като сред сферите на дейност на неговата фирма е записано „автоуслуги, търговия с петролни продукти, транспортни средства и авточасти”, както и „информационни и административно-управленски консултации и услуги, всяка друга дейност, изрично незабранена от закон или друг нормативен акт”. Изброените сфери на дейност показват потенциален конфликт на интереси поради заеманата от г-н Петлешков длъжност и е пряко противоречие на чл. 5 от ЗПУКИ.

От медийните публикации става ясно още, че г-н Диков е съдружник и в други търговски фирми, сред които са „ДОМ ИНВЕСТ 1” АД, „ПРОАКТИВ ЕСТЕЙТ” ООД, „ПРОИН” ЕООД, „ПРОАГРО” ЕООД, „ПРОАГРО ПЛЮС” ЕООД. В тази връзка моля да проверите дали г-н Диков и г-н Петлешков са подали декларации за несъвместимост по чл. 12 и чл. 14 от ЗПУКИ за фирмите, които притежават и/или управляват до 2013г.

Моля да проверите и дали при г-н Диков и г-н Петлешков, освен формалното нарушаване на чл. 7 от ЗДС и чл. 5, чл. 12 и чл. 14 от ЗПУКИ, има данни за извършени престъпления в полза на частни фирми, които са тяхна собственост или на техни свързани лица.

С оглед на гореизнесените факти моля да предприемете нужните действия, за да проверите тяхната основателност и да предприемете съответните действия съгласно чл. 30 и чл. 33 от ЗПУКИ. В  случай, че има данни за извършено престъпление моля да уведомите органите на прокуратурата съгласно чл. 31 от ЗПУКИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Справка от Търговски регистър за фирма  „Арх Ком Про” ООД с управител г-н Петър Диков и фирма ЕТ „Димитекс – Димитър Петлешков”, собственост на г-н Димитър Петлешков

2. Копие от статия за г-н Петър Диков във в-к Труд от 12 юли 2013.

С уважение:

/Георги Кадиев/

Копие наподадения сигнал с входящ номер можете да видите тук:

Signal KPUKI firmi Dikov

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*