Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Сигнал до прокуратурата за конкурса за външна реклама

Последните седмици на два пъти поставих въпроса за нарушенията в конкурса за външна реклама в София (билборди, рекламни пана). Не получих никаква реакция от г-жа Фандъкова, никакви отговори на поставените от мен въпроси, които касаят сериозни нарушения.

Затова и сезирах Софийската районна прокуратура по случая като очаквам реакция от тяхна страна. Ето и сигнала ми:

СИГНАЛ

№32712/14.08.2013г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИНЕВ,

Обръщам се към Вас с искане за проверка за действията на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова по отношение законосъобразността на действията на г-жа Фандъкова при издаването на заповед №РД-09-08-83/16.07.2012, с която кметът на София утвърждава класирането на участниците в конкурс №9-СО-2011г. за Пакет Б 9 за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост – за поставяне на рекламни елементи, съгласно одобрената от главния архитект на Столична община Схема за поставяне на рекламни елементи на територията на Столична община – група „Б” от 10 пакета за срок от 10 години.

В приложеното копие можете да видите Протокол от заседание на комисията за конкурс №9-СО-2011г. за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост – за поставяне на рекламни елементи, съгласно одобрената от главния архитект на Столична община Схема за поставяне на рекламни елементи на територията на Столична община – група „Б” от 10 пакета за срок от 10 години. От протокола става ясно, че комисията взима решение за получените точки във всеки пакет от конкурса, включително и за пакет Б 9. Протоколът на комисията за оценка на различните оферти с председател г-жа Ралица Стоянова (секретар на Столична община) класира за пакет Б9 на първо място София Аутдоор ДЗЗД с 87.21т. На второ място е класирана фирмата К Аут ов Хоум ООД с 85.793. На трето място е класирана АВВ Инженеринг ЕООД с 84.25т.

На 16.07.2012г. г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, издава заповед №РД-09-08-83/16.07.2012, с която утвърждава класирането на участниците. Съгласно нейната заповед победител в конкурса е К Аут ов Хоум ООД с 85.793, на второ място остава София Аутдоор ДЗЗД с 85,547т. и АВВ Инженеринг с 84,25т. Прави впечатление, че при заповедта на г-жа Фандъкова точките, които получава София Аутдоор ДЗЗД са намалени с 1,66т. или точно достатъчно, за да бъде класирана тази фирма на второ място и победител с 85,793т. да стане К Аут ов Хоум ООД. Няма публично обяснение за разминаването в точките и съответно в класирането на фирмите.

Съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост условията, при които се отдават общински имоти под наем се определя с наредба на съответната община. Чл. 13, ал. 2 и 4 от Наредбата за общинската собственост на Столична община гласи, че части от имоти общинска собственост се отдават под наем след публичен търг или публично оповестен конкурс, които се провеждат по Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси. Според Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси кметът на СО издава заповед за назначаване на комисия за провеждане на конкурса (чл. 35, ал. 1). Комисията разглежда офертите и взима решение в закрито заседание (чл. 36, ал. 4), като оценява и класира представените оферти съобразно критериите и методиката за оценка (чл. 41, ал. 1). Кметът на Столична община „издава заповед за утвърждаване на класирането и определяне на спечелилия конкурса кандидат” (чл. 41, ал. 2). Така разписана това е императивна норма и тя не допуска промяна в оценката или в класирането между решението на комисията и заповедта на кмета. В този случай промените точки се отразяват и в крайното класиране и влияят на крайния резултат в конкурса.

Промяната в класирането при заповедта на кмета на Столична община е превишаване правомощията на кмета на Общината, което носи пряка облага на фирмата, заемала второто място в класирането. Това е наказуемо съгласно чл. 282 от Наказателния кодекс. Набавянето на подобна незаконна облага за една от фирмите в конкурса е наказуемо и съгласно чл. 283 от Наказателния кодекс. Моля да имате предвид и че в случая става дума за нарушения, свързани с даване под наем на общинска собственост, което съгласно чл. 283а от НК е свързано и с лишаване на права по чл. 37 ал 1 точки 6 и 7 от Наказателния кодекс – а именно забрана за заемане на държавна или обществена длъжност.

Моля да проверите фактите и обстоятелствата свързани с горепосочения случай и да имате предвид, че Наказателния кодекс предвижда наказание при превишаване на правата и използване на служебното положение без оглед на това дали съответното действие действително е донесло облага другиму, като наказуем е самият акт на превишаване на правомощията и използването на служебното си положение.

Приложения:

  1. Заповед №РД-09-08-83/16.07.2012, с която кметът на София утвърждава класирането на участниците в конкурс №9-СО-2011г. за Пакет Б 9 за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост – за поставяне на рекламни елементи, съгласно одобрената от главния архитект на Столична община Схема за поставяне на рекламни елементи на територията на Столична община – група „Б” от 10 пакета за срок от 10 години.
  2. Протокол от заседание на комисията за конкурс №9-СО-2011г. за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост – за поставяне на рекламни елементи, съгласно одобрената от главния архитект на Столична община Схема за поставяне на рекламни елементи на територията на Столична община – група „Б” от 10 пакета за срок от 10 години

14.08.2013                                                                                  С уважение,

гр. София                                                                                               Георги Кадиев

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*