Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Сигнал до прокуратурата за нарушенията на кмета на р. Изгрев и бездействието на г-жа Фандъкова

До г-н Николай Кокинов

Градски прокурор

Софийска Градска Прокуратура

От Георги Стоянов Кадиев, общински съветник

Адрес за контакт: Столична община, ул. Московска №33, София 1000, за Г. Кадиев

 

СИГНАЛ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОКИНОВ,

Обръщам се към Вас с искане за проверка за действията на кмета на район Изгрев, Столична община – г-н Димитър Димитров, както и за действията на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова по отношение на законосъобразността на раздадените възнаграждения на служители на районната администрация в район Изгрев, Столична община.

Справки за получените възнаграждения от служители на района показва драстично разминаване със законовите разпоредби, разписани в Закона за държавния служител. Проверка на Столична община в района установи, че не са разписани критерии за разпределяне на допълнителното възнаградения за постигнати резултати, което противоречи на смисъла на чл. 67 ал. 7 т.5 от Закона за държавния служител, че допълнителните възнаграждения се дават за постигнати резултати над средните.         Съгласно чл. 2 от ЗДС служителите на общинската и съответно районните администрации са държавни служители. Според чл. 24 ал. 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация ДМС за постигнати резултати „се определя за точно и в срок изпълнение на поставените задачи”, което предполага разписани ясни критерии за получаването им след постигнати конкретни и ясни цели.

От справките се вижда, че раздаваните месечни възнаграждения както на кмета на район Изгрев, така и на някои служители в районната администрация варират ежемесечно и е трудно да се установи в какъв размер е основната им работна заплата. Това е в пряко нарушение на чл. 67 ал. 8 от Закона за държавния служител и на чл. 24 ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, който постановява, че допълнителното възнаграждение се “изплаща четири пъти годишно – през месец април, юли и октомври за текущата година и през месец януари – за предходната година”. От справките ясно се вижда как най-висок размер на възнагражденията на служителите са постигнати през месеците януари, април, юни, юли, септември, декември 2012г. като месечното възнаграждение варира всеки месец.

За 2012г. г-н Румен Иванов Райчев, началник отдел „Финансов – счетоводна дейност” е получил възнаграждения в общ размер по трудов договор (извън гражданските договори) на 21885,19лв, което представлява надвишаване на доходите получени по основната му работна заплата, получавана през месеците февруари и март 2012г. (по 4,5 лв на час), с 149,8%.

Г-жа Таня Добринова Кацарска, сочена като секретарка на кмета на р. Изгрев и присъстваща на сайта на района като гл. специалист в отдел „Правно-нормативно, административно-информационно обслужване и човешки ресурси“ е получила възнаграждение по трудов договор в размер на 8284,39лв за 2012г, което надвишава с 83,5% доходите изплатени за основно месечно възнаграждение в размер на 398,79 лв през месеците февруари и март 2012г. В медийните си изяви след разгласяване на случая г-н Димитров не отрече, че г-жа Кацарска е негова секретарка в районната администрация.

Г-н Лъчезар Район Стойнов за 2012г. е получил възнаграждения в общ размер на 12243,40 лв. Това представлява ръст от 136,4% спрямо изплатените доходи по основното месечно възнаграждение на база изплатеното през месец март 2012г. в размер на 451,53лв. Получените допълнителни възнаграждения от посочените служители надхвърлят законовото ограничение, разписано в чл. 67 ал. 10 от Закона за държавния служител за максимално допустимо ДМС в размер на до 80% от получените доходи по основната работна заплата.

От друга страна г-н Димитър Григоров Димитров, кмет на район Изгрев, е получил годишно възнаграждение в размер на 21472,57лв. Същевременно гласуваната от Столичен общински съвет с решение № 76 от 25.02.2010г. месечна работна заплата за кмета на Изгрев е в размер на 1138 лв. Тя се коригира от СОС с решение №648 от 20.12.2012г. до 1252лв. Въпреки това г-н Димитров за нито един месец от 2012г. не е получавал месечно възнаграждение в размер по-малък от 1307,95лв, което в противоречие с чл. 67 ал. 8 от Закона за държавния служител и на чл. 24 ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Член 67 ал. 11 от Закона за държавния служител забранява на държавните служители да получават допълнителния на основания различни от посочените в закона. Въпреки това г-н Румен Райчев и г-жа Таня Кацарска през 2012г. са получили допълнителни възнаграждения от район Изгрев под формата на граждански договор. А самият г-н Димитров е имал граждански договор към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Обяснението на г-н Димитров в устна форма беше, че по този начин има възможност служителите на администрацията на район Изгрев да бъдат компенсирани за ниските заплати, които получават като държавни служители. Подобен аргумент е недопустим съгласно чл. 67 ал. 11  от ЗДС.

В сигнал срещу г-н Димитър Димитров изпратен от районния координатор на ПП ГЕРБ г-н Гриша Димитров са посочени и други притеснителни твърдения за закононарушения район Изгрев, включително неправомерни уволнения на служители на районната администрация и незаконни търговски обекти на територията на района.

Отговорност по горепосочените нарушения следва да се търсят от г-н Димитър Димитров по чл.282 от Наказателния кодекс поради превишаване на правата си и разпределяне на по-висока работна заплата от гласуваната му от Столичен общински съвет, както и по чл. 283 от НК поради използване на служебното си положение за набавяне на облаги на себе си и свои служители чрез разпределяне на допълнителни възнаграждения субективно, без критерии и в нарушение на ЗДС и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Кметът на Столична Община г-жа Йорданка Фандъкова е била информирана за нарушенията извършвани в район Изгрев с писмо с вх № 5500-40 от 27.09.2012г. от регистъра на СО от г-н Гриша Димитров, секретар на ПП ГЕРБ в район Изгрев, гр. София. Въпреки това в продължение на повече от 5 месеца не са предприети действия за прекратяване на нарушенията в районната администрация, което води до тяхното продължаване и през месеците от септември 2012 до март 2013. Такива действия са предприети едва след публичното разгласяване на случая на 04 март 2013 и достигането му до медиите.

Това дава основание отговорност за законовите нарушения да се търси и от кмета на Столична Община – г-жа Йорданка Фандъкова по член 285 от НК за допускането нейни подчинени да извършат престъпление, свързано със служебните си задължения, когато тя е била своевременно информирана. Отговорността на кмета на СО към кмета на район Изгрев се обуславя от чл. 44, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, който възлага на кмета на общината да осъществява контрол върху целесъобразността и законосъобразността на действията на районните кметове и го задължава да налага предвидените административни наказания. Такива наказания не са наложени и до момента.

 

Приложения:

Справка на получените доходи от Димитър Григоров Димитров, кмет на район Изгрев

Справка на получените доходи от Румен Иванов Райчев

Справка на получените доходи от Таня Добринова Кацарска

Справка на получените доходи от Лъчезар Райов Стойнов

Копие от писмо от Гриша Димитров, секретар на ПП ГЕРБ в район Изгрев, гр. София до г-жа Фандъкова с вх № на СО 5500-40/27.09.2012г.

 

08.03.2013                                                               С уважение,

гр. София                                                                                  Георги Кадиев

 

Текстът на питането с посочените прикачени файлове можете да намерите тук

Категория: Блог

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*