Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Сигнал до прокуратурата за опит за ощетяване на Столична община с изплащането на лихви на Карат С

До г-н Николай Кокинов

Градски прокурор

Софийска Градска Прокуратура

От Георги Стоянов Кадиев, общински съветник

Адрес за контакт: Столична община, ул. Московска №33, София 1000, за Г. Кадиев

 

СИГНАЛ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОКИНОВ,

Обръщам се към Вас с искане за проверка за действията на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова и заместник-кметовете на Столична Община г-н Дончо Барбалов и г-н Любомир Христов, които можеха да доведат до ощетяване на интересите и материалното състояние на Столична община.

Зам. кметовете на СО г-н Барбалов и Христов внасят за разглеждане от Столичния общински съвет няколко доклада, които по същество и предлагат СО да изплати на фирмата Карат С АД сумата от 13,2 млн лв, от тях 9 973 664,61 лв – задължения на СО към фирмата и лихви за първата половина на 2012г. в размер на 3 284 794,60 лв като част от споразумение за прекратяване на договор с фирмата “Карат С” АД по взаимно съгласие. Единият доклад е с входящ номер 9300-232/3/12.07.2012 от регистъра на Столична община и е последван от доклад № 2600-2952/8/4.10.2012 от регистъра на СО – относно споразумение за прекратяване по взаимно съгласие на Договор № РД-56-3928/03.11.2008 г. за обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема и уреждане на финансовите задължения, произтичащи от прекратяването.

Този доклад беше приет с решение № 513 по точка 7 на СОС, обявено на 12.10.2012г. По време на сесията на Столичния общински съвет редица съветници, включително аз поставиха въпроси относно размера и начина на изчисление на лихвата, които бяха мотивирани и защитени от съвносителя на доклада г-н Барбалов. Като основание за лихвата г-н Барбалов посочи, че тя е изчислена и от одитора на „Център за градска мобилност” ЕАД и е предоставена на СО. В резултат на това решението беше прието и СО се ангажира да изплати на Карат С сумата от 3 284 786 лв законна лихва по задълженията на СО към фирмата за периода 01.01.2012г. – 30.06.2012г.

В резултат на това аз внесох питане № 9300-439/12.10.2012г. от регистъра на СО, към което приложих “Доклад за фактически констатации относно справка за законови лихви, дължими към Карат С АД”  на лицензирания одитор Ди Еф Кей АндА Консултинг ООД, в който се посочва че сумата, която СО дължи на Карат С АД е в размер на 3287949,50 лв за периода 01.09.2011г. – 30.06.2012г. Наблюдава се разлика размер на 3163.50 лв от предложената от зам. кметовете на СО сума и периодът на лихвата не е за първото полугодие на 2012г., а за период обхващащ и последното четиримесечие на 2011г, което е очевидно разминаване с текста на доклада и проекторешението, предложено от зам. кметовете на СО. В доклада на одитора се уточнява, че „Тъй като гореописаните процедури не представляват одит или преглед, извършен в съответствие с изискванията на Международните одиторски стандарти или на Международните стандарти за ангажименти за преглед, ние не изразяваме каквато и да било сигурност относно задълженията за законови лихви към Карат С АД към 30 юни 2012 година”.

В резултат на този сигнал кметът на Столична община започва нова проверка за размера на лихвата, която СО дължи към Карат С АД. Г-жа Фандъкова предостави на Столичния общински съвет нов доклад № 2600-2952/11/19.10.2012г., в който констатира, че одитиращата ЦГМ фирма установява разлика в размера на лихвата подаден от дружеството в размер на 3154.90 лева повече от посочената от ЦГМ сума. Същевременно по предоставени на кмета на СО данни дължимата законова лихва за периода 01.01.2012 до 30.06.2012г. от Център за градска мобилност ЕАД е в размер на 631 984.72 лв. Разликата от предложената в доклад на г-н Барбалов и Христов сума е в размер на 2 652 801.28 лв, с които се ощетява Столична община в резултат на предложения от заместник кметовете на Столична община проект за решение. Съгласно Наказателния кодекс на Република България това е престъпление по служба, което чл. 283 НК формулира като използване на „служебно положение, за да набави за себе си или за другиго противозаконна облага”.

Упоритостта, с която господата Барбалов и Христов нееднократно предлагат СО да изплати на Карат С АД сумата от 13,2 млн лв показва, че те съзнателно са се опитвали да ощетят СО, което е наказуемо по чл. 217 от НК. Те предлагат изплащането на тази сума, позовавайки се на доклада на одитора, въпреки изричното уточнение в доклада, че той не изразява каквато и да било сигурност относно задълженията за законни лихви. Внесеният доклад с грешна информация за размера на дължимите лихви и обяснението от страна на заместник-кметовете на Столична община, че може да се вярва на преценката на одитора при изрично уточнение от негова страна, че не може да изрази сигурност в данните, по своята същност е опит за заблуда на представителите на Столичен общински съвет в опит да бъдат накарани да подкрепят решение, ощетяващо интересите на Столична община, което е наказуемо и по чл. 318 от НК. Опитите за оправдаване на действията си с неинформираност за точния размер на лихвата не оправдава действията им, с които те не изпълняват служебните си задължения да защитят интересите на Столична община и да проверят сумите, които СО дължи към Карат С АД.

Същевременно с това считам, че отговорност за опита за ощетяване на СО с 2,65 млн лв може да се търси и от кмета на СО – г-жа Йорданка Фандъкова по член 285 от НК за допускането нейни преки подчинени да извършат престъпление, свързано със служебните си задължения. Отговорността на кмета на СО спрямо предложения от администрацията на СО проект за решение се обуславя и от чл 44 ал. 1 т.5 от ЗМСМА, който налага на кмета на СО отговорността да организира изпълнението на общинския бюджет и предложеното изплащане от 13,2 млн лв и неправомерно увеличение на плащанията с 2,65 млн лв са пряко задължение на кмета на Общината.

Приложения:

  1. Доклад № 9300-232/3/12.07.2012 от регистъра на СО от г-н Дончо Барбалов и г-н Любомир Христов
  2. Доклад № 2600-2952/8/4.10.2012 от регистъра на СО от г-н Дончо Барбалов и г-н Любомир Христов – относно споразумение за прекратяване по взаимно съгласие на Договор № РД-56-3928/03.11.2008 г. за обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема и уреждане на финансовите задължения, произтичащи от прекратяването.
  3. Питане № 9300-439/12.10.2012г. от регистъра на СО от Георги Кадиев – относно Споразумение за прекратяване по взаимно съгласие на Договор РД-56- 3928/ 03.11.2008г. за обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема и уреждане на финансовите задължения, произтичащи от прекратяването, прието на сесия на СОС на 11 октомври 2012
  4. Доклад за фактически констатации относно справка за законови лихви, дължими към КАРАТ-С АД” подготвен от Ди Еф Кей Анда Консултинг ООД, одитор на Център за градска мобилност ЕАД
  5. Доклад № 2600-2952/11/19.10.2012г от регистъра на СО от г-жа Йорданка Фандъкова – относно връщане за ново обсъждане на основание чл, 45 ал. 5 от ЗМСМА на Решение №513 по Протокол №27 от 11.10.2012г. на Столичен общински съвет

 

25.06.2012                                                                            С уважение,

гр. София                                                                             Георги Кадиев

Категория: Блог

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*