Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Сигнал до прокуратурата по случая с несъбираните наеми, черната каса и административните нарушения в район Витоша

До г-н Николай Кокинов

Градски прокурор

Софийска Градска Прокуратура

От Георги Стоянов Кадиев, общински съветник

Адрес за контакт: Столична община, ул. Московска №33, София 1000, за Г. Кадиев

 

СИГНАЛ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОКИНОВ,

Обръщам се към Вас с искане за проверка за действията на кмета на район Витоша, Столична община – г-н Стойко Дуков, както и за действията на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова по отношение на законосъобразността на действията на г-н Дуков при управлението на поверената му общинска собственост, както и други административни нарушения.

В поредица от свои сигнали заместник кметът на район Витоша на Столична община г-н Николай Станоев посочва редица сериозни административни нарушения в район Витоша на Столична община. За голяма част от изброените нарушения е сигнализирана и кметът на Столична община г-жа Фандъкова като сигналите са изпратени и до нея.

На 22.10.2012г. и на 13.03.2013г. зам. кметът на район Витоша – г-н Николай Станоев сигнализира кмета на района г-н Стойко Дуков с два доклада (№9301-193/22.10.2012 и 9301-49/13.03.2013) за непровеждане на търгове в търговски обекти в общинските училища в район Витоша.

В докладите се посочват 5 ОУ, където повече от две години функционира зъболекарски кабинет без договор, дърводелски цех с площ от 400м2 с изтекъл договор през 2008г, като не е проведен нов търг и не се заплаща наем. Вместо наем през 2012г. цехът дава дарение на района в размер на 2000лв (№СО-94-Н-199/05.04.2013). Това е напълно необяснима практика и буди нови подозрения за цялостните финансови практики в район Витоша и Столична община.

Книжарница в 2 СОУ е с изтекъл договор през 2008г, стоматологичният кабинет там е без договор от 2007г. В 86 ОУ с. Владая фирма „Бони М” има договор за бюфет, който са разширили без разрешение и раздават столова храна без необходимите документи и права. За обектите във 2 СОУ е изготвена тръжна документация, но „Търговски отдел” спират процедурата и тя все още не е проведена. Г-н Станоев повдига същите въпроси пред кмета на района 5 месеца по-късно, отново без резултат и отбелязва, че „на територията на район „Витоша” всички търговски обекти са с изтекъл срок на договорите повече от 3 години”.

В писмо от 05.04.2013г. г-н Станоев пояснява, че обектите са около 140. Наемите, които заплащат са с цени отпреди 10 години и по този начин Столична община всеки месец е ощетявана с около 30 000 лв. Това прави 540 000 лв загуби за бюджета на Столична община за последните 18 месеца от назначаването на г-н Дуков за кмет на района.

В допълнение наеми, заплащани за някои обекти в района са изключително ниски и необяснимо вариращи между отделни еднотиптни обекти, намиращи се на една и съща локация. Например на ул. Александър Пушкин №114 се помещаха стоматологичен кабинет с площ 30.32м2, който плаща обезщетение 5,61 лв на месец. Същевременно неврологичен кабинет на същия адрес с по-малка площ – 26.10м2 плаща 75лв на месец. На същият адрес се помещават и две Амбулатории за първична медицинска помощ (АПМП), едната е с площ 52,95 м2 и плаща 9,45 лв на месец. Другата е с площ 43,66 м2 и заплаща 91,67лв месечно.

Подобен е случаят на ул. Ал. Пушкин, където за търговски обект с площ 9 м2 се плаща 243,50 лв, а за друг на същата улица с площ 20 м2 се плащат 2 пъти по-малка сума – 136,24лв.

На ул. Белмекен два обекта с площ 12 м2 плащат съответно 134,29лв и 131,45лв, а трети, 3.5 пъти по-голям обект – 40,80 м2 заплаща 162,16 лв. На същата улица охраняем паркинг от 100 м2 заплаща 94,07 лв на месец.

На „Братя Бъкстон” плод-зеленчук с площ 9 м2 плаща 286,12 лв, а заведение за бързо хранене с площ 80 м2 плаща 389,19 лв на месец.

На ул. Вихрен магазин с площ 9 м2 заплаща обезщетение от 38,57 лв, друг с площ 16 м2 заплаща 102,76лв, а трети с площ 15 м2 – 364,98 лв.

В градинката на Павлово обект от 6 м2 заплаща 81,74 лв, а друг с площ 5 м2 заплаща 886,69 лв на месец.

На спрка „Обча Купел” пред пощата обезщетенията варират от 54,22 лв до 155,20 лв.

На Симеоновско шосе будка за вестници с площ 9 м2 плаща 428,26 лв, а бирария простираща се на 60 м2 е с обезщетение 382,73лв на месец.

За паркинг на ул. Дамяница с площ 232 м2 Главболгарстрой заплаща 51,35 лв на месец. Според някои изчисления действителната площ на паркинга надхвърля 1 дка.

В приложената справка има още множество подобни фрапиращи случаи.

Това в своята същност показва безстопанственост от страна на кмета на район Витоша към общинска собственост и незаконно облагодетелстване на други лица, заплащащи ниски наеми под формата на обезщетения. Това е наказуемо съгласно чл. 283 от Наказателния кодекс и моля да проверите дали има основателни причини за това забавяне и в противен случай да образувате досъдебно производство по случая.

В друго сериозно финансово нарушение посочено от г-н Станоев се казва с писмо от 05.04.2013г. (№СО-94-Н-199/05.04.2013), че район Витоша има черна каса и за коледно парти са платени безотчетно 6 000 лв. В случая, както е записано в сигнала, са замесени и двама народни представители от ГЕРБ г-н Борис Грозданов и г-н Александър Ненков.

Изброени са и редица административни нарушения спрямо кадровата политика и към служителите на районната администрация в район Витоша. На 20 юли 2012 г. г-н Станоев, зам. кмет на район Витоша отправя докладна записка до кмета на Столична община и до кмета на района г-н Дуков (вх. № 9501-152/20.07.2012), с която информира, че е отказал да подпише заповед за назначаване на председател на комисия за организиране и провеждане на инвентаризация. Причината е, че не е бил запознат със съдържанието и че един от членовете на комисията е назначен за домакин в районна администрация 20 дни след включването му в комисията като домакин. Това прави документа с невярно съдържание и от друга страна буди притеснения или за необосновано създаване на документи със задна дата, или за предрешени конкурси за назначения в район Витоша.

В сигнала се посочва още, че районът работи без финансов контрольор, както и че служителите в района на длъжност „главен експерт” са били принудени да си подадат оставки и да приемат да бъдат назначени отново на по-ниска длъжност „старши експерт” заедно с молба за напускане, на която няма дата. Това твърдение се преповтаря и в сигнала от 05.04.2013г.

Ако тези твърдения са истина би било безпрецедентен натиск над служителите в района, принудени да работят в страх от висящо уволнение. Припомням, че това твърдение не е случайно, а е изказано формално в докладна записка до кмета на СО от зам. кмет в район Витоша.

В писмото си до г-жа Фандъкова с №СО-94-Н-199/05.04.2013 г-н Станоев посочва и други нарушения при назначенията в район Витоша. Г-жа Радослава Донева е назначена за главен архитект на района на 29.05.2012г. и 6-месечният срок за провеждане на конкурс е изтекъл преди 5 месеца. Тя все още изпълнява тази длъжност и това поставя под въпрос законността на актовете, които тя издава. Според него за година и половина „не са проведени нито един от важните конкурси за началник на отдели, за Секретар и Гл. архитект на района”.

Според сигнала на г-н Станоев от районната администрация са изнасяни документи, без да е информиран ресорният зам. кмет, а кметът на района не дава обяснение за причината за това. Той посочва, че неправомерно главният счетоводител и началник на отдел „Финансово-стопанска дейност” г-жа Докузанова съчетава и функцията на секретар на района и е на пряко подчинение на кмета след отказ да се подчини на ресорния си зам. кмет. През м. март 2013г. на г-жа Докузанова се поверява и да води конкурса за столовото хранене в училищата. А с друг сигнал до кмета на СО и кмета на район Витоша (№0817-425/23.11.2012г.) г-н Станоев посочва, че г-жа Докузанова умишлено забавя изплащането на субсидиите към училищата в района и така заплашва финансовата стабилност на училищата. В сигнала си от 05.04.2013г. г-н Станоев посочва, че г-жа Докузанова е и финансов контрольор като по този начин й е възложена задачата да контролира сама себе си, което представлява конфликт на интереси.

Моля да проверите истинността на горепосочените факти и да предприемете съответните действия съгласно законите на Република България.

Кметът на Столична Община г-жа Фандъкова е била информирана за нарушенията, извършвани в район Витоша с писмо с вх № 9501-152 от 20.07.2012г, както и с вх. №0817-425/23.11.2012г. от регистъра на район Витоша, от г-н Николай Станоев, зам. кмет на район Витоша в Столична община. Сигналът му е повторен и доразвит с писмо с №СО-94-Н-199/05.04.2013г. от регистъра на Столична община. Въпреки това в продължение на повече от 8 месеца не са предприети действия за прекратяване на нарушенията в районната администрация. Това дава основание отговорност за законовите нарушения да се търси и от кмета на Столична Община – г-жа Йорданка Фандъкова по член 285 от НК за допускането нейни подчинени, служители на СО, за контрола, върху които тя носи пряка отговорност, да извършат престъпление, свързано със служебните си задължения, когато тя е била своевременно информирана. Отговорността на кмета на СО към кмета на район Витоша се обуславя и от чл. 44 ал. 1 т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, който възлага на кмета на общината да осъществява контрол върху целесъобразността и законосъобразността на действията на районните кметове и е задължена да налага предвидените административни наказания. Такива наказания не са наложени и бездействието на кмета на СО дава основание за търсенето на наказателна отговорност и от нея.

 

Приложения:

 1. Докладна записка №9501-152/20.07.2012 от Николай Станоев, зам. кмет на район Витоша до г-н Стойко Дуков, кмет на район Витоша и г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на СО
 2. Докладна №9301-193/22.10.2012 от Николай Станоев, зам. кмет на район Витоша до г-н Стойко Дуков, кмет на район Витоша
 3. Писмо №0817-425/23.11.2012 от Николай Станоев, зам. кмет на район Витоша до г-н Стойко Дуков, кмет на район Витоша и г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на СО
 4. Доклад №9301-49/13.03.2013 от Николай Станоев, зам. кмет на район Витоша до г-н Стойко Дуков, кмет на район Витоша
 5. Писмо №СО-94-Н-199/05.04.2013 от Николай Станоев, зам. кмет на район Витоша до г-н Стойко Дуков, кмет на район Витоша и г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на СО
 6. Справка на изтекли договори за наем на помещения и терени – общинска собственост
 7. Справка за неплатени наеми и обезщетения за ползване – изготвена 06.12.2011г.

 

10.04.2013                                                                       С уважение,

гр. София                                                                                             Георги Кадиев

 • Kiril Petrov казва:

  Зная, че съм малко досаден, но не получих отговор на въпроса ми, който ще задам отоново:

  Значи сте знаел предварително, че точно този човек, който е зам. кмет на район Витоша ще входира писмото в петък в СО? Няма, кой друг да Ви каже, че ще се входира писмо, ако само един човек е жалбоподателя. Ако е колективно писмо разбирам, но то е от въпросния господин! Не разбирам, как сте получили информацията? Аз не искам да издавате Вашият източник в никакъв случай. Явно познавате хора от неговия кръг и те са Ви казали, че ще се внася такова писмо? Доколкото намерих в интернет г-н Станоев е член на ГЕРБ. Това значи ли ,че работите заедно? Моля Ви да ми обясните, защото наистина ми е много интересен казуса. Аз лично съм входирал писма в СО и отнема време, докато се обработят за това съм учуден. Обещавам, ако отговора Ви ме удоволетворява да не Ви притеснявам повече. Хубава вечер.

  • GKadiev казва:

   Благодаря за упоритостта. Много бих се радвал, ако българската журналистика беше толкова упорита и настоятелна.
   Не мога да Ви кажа от къде имам информацията, защото означава да издам източника си. Сигналите, на които базирам питанията си не са анонимни и включват факти. Без тях не бих изказал подобни тези.
   Относно сътрудничеството с ГЕРБ, мисля, че съм доказал, че съм може би най-непримиримата опозиция на ГЕРБ в Столична община и възнамерявам да съм такъв и в парламента. Не случайно под формата на шега и вчера кметът Фандъкова заяви, че би се замислила да гласува за мен на изборите само за да ме махне от Общината.

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*