Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Топлофикация задлъжнява с 44,5 млн лв за година

Основни изводи:

–          Топлофикация отчита 16% загуба на топлоенергия при преноса на водата. Оптимизирането му може да намали разходите за дружеството.

–          Топлофикация постоянно дължи между 3,2-3,8 млн лв за заплати на служителите си (забавяне около месец и половина)

–          За година дълговете на Топлофикация са нараснали с 44,5 млн лв.

–          Само 41% от абонатите нямат задължения към дружеството. Извън графата на нередовните платци (с над 6 месеца просрочени задължения) са 72,32% от гражданите. 8,3% имат задължения над 3г и те дължат почти половината вземания на Топлофикация – 103 млн от общо 225 млн лв.

–          Заплашително нарастват задълженията на Софийски университет и Столичен Автотранспорт към Топлофикация.

–          Отново най-сериозните задължения на Топлофикация са към Булгаргаз (съвкупно дългосрочни и краткосрочни) –  196 млн лв, а допреди година – 153,2 млн.

Отчетът на Топлофикация:

През второто тримесечие Топлофикация наваксва спад в производството на електроенергия от авария в ТЕЦ-София през януари.

Електрическа енергия мярка 1-3.2011г 1-6.2011г 1-3.2012г 1-6.2012г
Производство МВтч

431940

606286

388720

591249

Собствени нужди МВтч

76754

112380

66192

104005

% на собствени нужди %

18

18,53

17

17,59

Продажби МВтч

355186

493906

322527

487244

 

Има по-голямо потребление на топлоенергия за периода в сравнение с 2011г. заради студената зима (с 1,84%). При първото тримесечие разликата беше 3,38%.

Топлинна енергия мярка 1-3.2011г 1-6.2011г 1-3.2012г 1-6.2012г
Произведена топл Е МВтч

2265909

2999727

2342533

3056947

Топл Е за собствени нужди МВтч

45137

59780

47666

63796

% на собствени нужди %

1,99

1,99

2,03

2,09

Топл Е от ТИ МВтч

2221630

2941275

2296441

2995501

Закупена Топл Е МВтч

859

1328

1574

2350

Общо Е за продажба МВтч

2221630

2941275

2296441

2995501

Технол разходи по преноса МВтч

277684

472291

265314

473014

% технол разходи по преноса %

12,5

16,06

11,55

15,79

Продажби водна пара МВтч

0

0

Продажби гореща вода за: МВтч

1943946

2468984

2031127

25522487

                * жилищни нужди МВтч

1417248

1848412

1481764

1887756

               * асоциации МВтч

33

39

34

39

              * организации МВтч

523665

620532

549328

634692

От Топлофикация твърдят, че са намалили загубите при преноса на топлоенергия, но разликата е незначителна и чувствително по-малка от тази, отчетена през първото тримесечие. Загубите от 16% са директно увеличение на цената за потребителите.

Приходи мярка 1-3.2011г 1-6.2011г 1-3.2012г 1-6.2012г
Ел енергия хил. лв

84634

117688

90214

144631

Топл Е – гореща вода хил. лв

144048

182948

162575

205497

                * жилищни нужди хил. лв

104977

136884

118589

154035

               * асоциации хил. лв

2

3

3

3

              * организации хил. лв

39069

46060

43983

51459

От редуцирани емисии хил. лв

0

0

0

0

Кондензат хил. лв

0

0

Други приходи хил. лв

4569

17658

8876

24013

Финансови приходи хил. лв

79

120

135

249

Общи приходи хил. лв

233330

318414

261800

374390

 

Дружеството е на печалба от 23 970 хил лв за първото тримесечие на годината и 23 946 за полугодието. Всяка година има спад в печалбата спрямо първото тримесечие. 2012 спадът е относително по-малък заради увеличената събираемост на стари задължения. От Топлофикация твърдят, че печалбата е по-малка от тази през 2011г. заради аварията в ТЕЦ София.

Повишените цени водят до повече приходи – 22,89% за електроенергия и 12,33% за топлинна енергия. Същевременно разходите за горива са се качили с 27% (24% са от ръст в цената на природния газ). 83% от разходите на дружеството за шестмесечието са разходи за гориво за производството.

Разходи мярка 1-3.2011г 1-6.2011г 1-3.2012г 1-6.2012г
Общо разходи хил. лв

195784

283790

237829

350445

Разходи по ик елементи хил. лв

195638

283286

237620

349810

Суровини и материали хил. лв

1705

3205

1802

3624

Горива хил. лв

169876

229847

209398

291770

      * производство хил. лв

169728

229544

209206

291368

Купена Енергия хил. лв

3443

4734

4078

5203

Други парични разходи хил. лв

4947

13764

6582

16839

Амортизации хил. лв

7362

14708

7440

14919

Ремонт хил. лв

581

1270

677

1845

Данъци и такси хил. лв

163

561

187

616

Заплати хил. лв

6137

12307

6044

12120

ДОО хил. лв

1030

2088

1024

2083

Здравно осигуряване хил. лв

394

802

388

791

Суми с корективен характер хил. лв

15

15

0

9

Финансови разходи хил. лв

131

489

209

626

 

Има чувствителен ръст на финансовите разходи спрямо 2011г. – 137 хил (28%), други парични разходи – 3,075 млн лв (22%)

 

Абонатите на Топлофикация са 404 хил. От тях 41% нямат никакви задължения. Извън графата на нередовните платци (с над 6 месеца просрочени задължения) са 72,32% от гражданите. 8,3% имат задължения над 3г и те дължат почти половината вземания на Топлофикация – 103 млн от общо 225 млн лв.

Просрочени задължения Брой % от броя лева % от сума
без задължения

167270

41,43%

0

0,00%

с 1 задължение

42809

10,60%

1807638,6

0,80%

с 2 задължения

17241

4,27%

1641185

0,73%

с 2-6 задължения

64679

16,02%

23655825

10,52%

с 6-11 задължения

23849

5,91%

17452505

7,76%

с 1г-2г задължения

38843

9,62%

46922631

20,87%

с 2г-3г задължения

15528

3,85%

30209675

13,43%

с над 3г задължения

33533

8,31%

103175814

45,88%

Общо

403752

224865274

 

За разлика от предното тримесечие към края на юни 2012г. значително са намалели задълженията на големите длъжници към Топлофикация. ВМА, МВР, Столичен Електротранспорт, Академика 2011, 5 МБАЛ са изплатили поне част от задълженията си. Въпреки това има значителен ръст в тези на Софийския университет и Автотранспорта. В списъка има включен и един апартамент в Люлин, дължащ 156 хил лв.

Големи длъжници мярка 1-3.2012г 1-6.2012г
СУ хил лв

822

1267

ВМА хил лв

1967

1144

Автотранспорт хил лв

460

830

СУ – под. СБО хил лв

343

447

МГУ хил лв

433

Академика 2011 хил лв

513

326

СК Левски хил лв

255

5 МБЛА хил лв

297

248

МП ГД „ИН“ Затвор хил лв

156

Люлин бл. 21 вх* ет* аб* хил лв

156

МВР хил лв

1082

СДВР хил лв

260

Автотранспорт – п.Дружба хил лв

344

Електротранспорт хил лв

245

Топлофикация трупа задължения към служителите си спрямо предходната година. Задълженията за заплати варират между 3,2 и 3,8 млн лв, като за последната година се увеличават с 200 хил лв. Това означава забавяне на заплатите с около месец и половина.

Като цяло дългосрочните задължения намаляват за сметка на сериозен ръст на краткосрочните спрямо предходната година.

Отново най-сериозните задължения са към Булгаргаз (съвкупно дългосрочни и краткосрочни) –  196 млн лв, а допреди година – 153,2 млн. Спрямо първото тримесечие на годината са намалели с 32,5 млн лв, което е ежегодна тенденция след края на отоплителния сезон, но на година база увеличението е с почти 43 млн лв, 28% ръст за година.

Към БЕХ задълженията са  222,3 млн лв и се запазват в размера им от преди година. Спадат задълженията към банките, но се увеличават тези за придобиване на ДМА.

Вземания и Задължения мярка 1-3.2011г 1-6.2011г 1-3.2012г 1-6.2012г
Текущи вземания млн лв

493,8

459,7

570,9

548,8

Тек. и нетек. задължения млн лв

560,3

510,9

585,2

555,4

Дългосрочни задължения млн лв

410,9

376,3

302,6

307,4

към Булгаргаз млн лв

74,8

57,3

32,3

32,3

към БЕХ млн лв

214

196,1

160,7

160,5

към Банки млн лв

45,5

45,5

38,8

38,8

финансиране за придобиване на ДМА млн лв

52,6

53,4

58,5

63,4

отсрочени данъци млн лв

22,2

22,2

11,2

11,2

провизии млн лв

1,9

1,7

1,3

1,2

Краткосрочни задължения млн лв

149,4

134,6

282,6

248

към Булгаргаз млн лв

122

95,9

196,2

164,1

към БЕХ млн лв

8,2

26

61,6

61,6

към Банки млн лв

5,7

3,6

5,5

3,4

към други доставчици млн лв

4,7

1,7

10,1

9,2

за заплати и осигуровки млн лв

3,6

3

3,8

3,2

данъци млн лв

2,7

1,4

1,7

1,6

други млн лв

2,5

2,9

3,8

4,9

 

Общите задължения на Топлофикация нарастват до 555,4 млн на годишна база. Те спадат с 30 млн за тримесечието, което е обичайно за периода след края на сезона. Спрямо същият период на миналата година ръстът е 44,5 млн лв при скок на вземанията с 89 млн лв. Задълженията растат, въпреки че за полугодието са събрани повече вземания от фактурираните нови суми – разликата е от 23 млн лв.

Към края на юни 2012г. разликата задължения – вземания е 6,6 млн лв. Преди година тя е била 51,2 млн лв. Това обаче не се дължи на спад в задълженията на дружеството, а на изпреварващия темп на растеж на задълженията към Топлофикация.

Събираемост мярка 1-3.2011г 1-6.2011г 1-3.2012г 1-6.2012г
фактурирани суми млн лв без ДДС

162,6

205,5

събрани суми по нови и стари задължения млн лв

142

228,4

събрани суми по дела млн лв

3,84

7,8

(по 5811 дела) (по 12738 дела)
Категория: Блог
  • Татяна Иванова казва:

    Какви санкции са предприети към големи длъжници като МВР, СДВР, СУ и др.? Защо изобщо топличките хора са допуснали да се натрупа толкова голям дълг? По отношение на течовете би следвало Министерството на екологията и водите и общината да бъдат безкомпромисни спрямо Топлофикация и Софийскавода. Не може да прордължава това престъпление към нацията -водата е на изчезване, водата е много повече от „стратегическа суровина“.

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*