Георги Кадиев

Имаме право на промяна

За фискалните мерки на правителството

Правителствената група експерти, която разработва мерките за овладяване на финансовата криза удобно ги подхвърли на синдикатите и вече може да ги прочетете по всички медии. Сега чакат да се повъзмущаваме, после двете страни да направят „компромис“ и да минат около половината от тези мерки.

Мерките не са новост, повечето са притоплена манджа. Общо взето погледнали са къде какви облекчения и „екстри“ има и са ги орязали наполовина или изцяло. Странното е, че не са дадени фискалните ефекти, освен на 2-3 мерки- което за мен е признак, че е работено без мнението на дирекция „Данъчна политика“ на министерство на финансите. Очевидно е работено и без знанието на министрите на социалните грижи, на отбраната и на вътрешните работи, защото те вече заемат противоположни позиции.

Мисля, че повечето мерки са нелогични и със сигурност ненавременни. Може да спреш работното облекло, представителните разходи, възнаграждението за участие в работни групи, но дотам.

Как така ще накараш държавните служители сами да поемат осигуровките си и нетният им доход да падне с 12 %? Всеки, който по-отдавна се занимава с това знае, че техните възнаграждения умишлено се държаха надолу именно с аргумента, че не плащат осигуровки. Сега ще ги компенсираме ли? Например ако средната заплата в Агенция Митници досега е била с 50 лева по-ниска от тази на НАП, сега вече ще е с 150 лева по-ниска. Естествено, че ще създаде проблем.

Как ще направиш данък върху пенсиите? Те и без това изнемогват и се хващат пазачи тук и там, само и само да докарат 100-200 лева отгоре. Сега ще им спреш половината пенсия, защото са се хванали да доработват допълнително?

Ще махнем 20-е заплати на военни и полицаи? Вече им взеха възможността да получават жилище, осигуровки ще поемат сами, сега и заплатите. И кой ще остане в тия системи?

Майчинството ще стане от 410 на 225 дни? Т.е. преди беше 45 дни преди раждане и 12 месеца след, сега ще е 45 дни преди раждане и 6 месеца след. Само преди година го въведохме и не струва кой знае колко на бюджета, от порядъка на 10-ина милиона лева. Дотам ли опряха?

И още, и още, и още.

Стегнете си приходите, господа. Само за първите два месеца на годината събраните данъчни и неданъчни приходи са със 780 милиона лева по-малко от същия период на 2009. Вижте защо ДДС не идва, защо акцизите намаляват въпреки вдигнатите ставки.

Стегнете си и разходите, намалете наистина администрацията. Спрете да творите междуинституционални конфликти и да се оплаквате, че те ви пречат да работите. Създайте условия за бизнеса да работи, изплатете си задълженията към него, възстановявайте в срок ДДС. Налейте ликвидност, не я отнемайте. Повишавайте ефективността на администрацията. Тя ще усвоява евросредства и тя ще докарва и обслужва чужди инвеститори.

И ще видите как машината ще се задвижи.

=======================================

МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДЕФИЦИТА ПО КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА 2010 Г.

I. Мерки за постигане на целта за ограничаване на разходите и трансферите по републиканския бюджет за 2010 г.

1. Временно премахване на привилегиите на държавния служител по Закона за държавния служител (в тази връзка обсъждане на отмяната му), както на привилегиите на служителите по други специални закони (по ЗМВР, ЗОВСРБ, ЗСВ, Закон за Сметната палата и др.), като:

1.1. Поемане на осигурителните вноски от служителите (146 хил. души планова численост за 2010 г., 945 лв. прогнозна средна заплата на служителите, 12.1% обща лична осигурителна тежест при 8% здравно-осигурителна тежест, за 9 месеца), в т. ч.

– 41 376 държавни служители в министерства, в т. ч. 158 щатни бройки в НС;

– 6000 държавни служители по общините;

– 14 443 щатни бройки за съдебна власт;

– специални дейности, осигурявани от държавния бюджет.

1.2. Временно премахване на паричните суми за представително облекло (150 хил. души по 300 лв. средно).

2. Временно премахване на паричните суми за облекло по Кодекса на труда /КТ/ за служители (280 хил. души по 250 лв. средно).

3. Уеднаквяване на % за допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за заетите в бюджетната на 1% (430 000 хил. души, средна заплата в бюджетната сфера за 2010 г. 752 лв., средно намаление на класа с 0.5% пункт, среден стаж 15 г.).

4. Намаляване на средствата за работна заплата с 10% за структурите, които не са извършили предвидените съкращения.

5. Временно премахване на добавките към основната заплата на служителите в структури с функции по усвояване на средствата от ЕС или доплащането да бъде свързано с определен процент на усвояване.

6. Временно премахване на всички възнаграждения от участия в междуведомствени комисии, работни групи и др.

7. Прекратяване на гражданските договори, на договорите за консултантски услуги, на трудовите договори по ПМС №66 от 1997 г. и др.

8. Да не се поемат нови задължения (да не се сключват нови договори) до изплащане на всички стари задължения.

9. Въвеждане на задължителен неплатен двуседмичен отпуск за служителите в бюджетната сфера за 2010 г.

10. Намаляване до минимум на полагаемия допълнителен платен годишен отпуск за ненормирано работно време.

II. Допълнителни мерки:

11. Мерки за повишаване на приходите.

12. Приравняване броя на получаваните брутни заплати за обезщетения при пенсиониране с тези по КТ.

13. Облагане с 10% на доходите от пенсии с необлагаем минимум:

13.1 Над минималната пенсия (размер на минимална пенсия от 136.08 лв., брой пенсионери 2 183 хил. души, средна пенсия на 1 пенсионер по прогноза за 2010 г. – 271 лв.);

13.2 Над социалната пенсия (размер на социалната пенсия 100.86 лв., брой пенсионери 2 183 хил. души, средна пенсия на 1 пенсионер по прогноза за 2010 г. – 271 лв.).

14. Работещият пенсионер да не получава пенсия или до 1/2 от размера на получаваната пенсия.

15. Данъкът върху доходите на физическите лица да се начислява върху брутен доход (без приспадане на осигурителните вноски).

16. Увеличаване на срока, на база на който се изчислява размерът на обезщетението за бременност, раждане и отглеждане на малко дете.

17. Да се намали срокът за получаване на обезщетение за бременност и раждане от 410 календарни дни по чл. 50 от КСО на 225 дни (45 дни + 180 дни).

18. Увеличаване на срока, на база на който се изчислява размерът на обезщетението за временна неработоспособност поради общо заболяване.

19. Внасяне на осигурителните вноски за самоосигуряващите лица върху доход, не по-нисък от изравнителния доход за предходната година.

20. Премахване на правото на работодателя да прекратява трудовото правоотношение на основание придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (промени в КТ).

21. Да не се сключват нови заеми по ДИЗ до приключване на старите заемни споразумения.

22. Деклариране на получаваното възнаграждение от работника и служителя.

23. Увеличаване на наказателната лихва за невнесените данъци така, както е за осигуровките – от 10 на 20%.

24. Доплащане на лечението, например 10%, но не повече от една минимална работна заплата.

25. Въвеждане на данък върху активите/нетните активи на дружествата с преобладаващо/общинско участие.

26. Отчисляване на 50% от приходите от наеми на държавни и общински предприятия в приход на държавния, респективно на общинския бюджет, по реда, който се прилагаше до 2006 г. – § 31 от ЗДБРБ за 2005 г.

27. Приватизация на миноритарни дялове през БФБ.

28. Капитализация на ББР чрез облигационна емисия и изграждане на схеми за целево кредитиране.