Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Становище относно промени в Плана за управление на Витоша

С Т А Н О В И Щ Е

Относно проект за план за управление на Природен Парк „Витоша“

До: г-жа Снежана Петрова, директор на ПП „Витоша“

Адрес: 1303 София, ул. “Антим І” №17

От Георги Стоянов Кадиев

Адрес за кореспонденция: г. София, пл. Народно събрание №2

Още